Kallelse till Årsstämma 2017    Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 21 april 2017 kl. 13.30

Plats: Halda Utvecklingscentrum, Öjavadsvägen 2, Svängsta
Lokal: Halda Krogen
 

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 14 april 2017, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, Tel: 0454–37029, eller e-post ulrika.raab@nfodrives.se senast onsdagen den 19 april 2017. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges.  
 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 13 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. I samband med stämman bjuds deltagarna på en enkel lunch i anslutning till stämmolokalen. Lunchen serveras mellan kl. 11.45 och 12.45.

Efter stämman erbjuds möjlighet att besöka NFO Drives nya lokaler i Karlshamn, eftermiddagskaffe med kaka. Transport mellan Svängsta och Karlshamn genom egen försorg. Aktieägare eller ombud som önskar besöka anmäler sig samtidigt som deltagande vid stämman.

Förslag till dagordning 

1.     Stämmans öppnande.

2.     Val av ordförande vid stämman.

3.     Godkännande av röstlängd.

4.     Godkännande av dagordning.

5.     Val av justeringspersoner.

6.     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.     Verkställande direktörens redogörelse.

8.     Styrelseordföranden redogör för styrelsens arbete.

9.     Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt      resultaträkning och balansräkning.

10.   Disposition av bolagets vinst eller förlust.

11.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

13.   Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.

14.   Val av styrelsen.

15.  Val av revisorer.

16.   Beslut gällande tillsättning av valberedning.

17.   Övriga anmälda frågor.

18.  Bemyndigande för styrelsen att vidta de formella ändringar som kan visa sig erforderliga i samband med ändring av bolagsordning hos Bolagsverket.

19.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 12 till 15. Styrelse och revisorer m.m

Valberedningen för NFO Drives AB

I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 21 april 2017, ber härmed undertecknad att få anföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2016.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen har fram till dags dato bestått av

Lennart Persson

Birgitta Svensson

Peter Lilliehöök (sammankallande)

Valberedningen föreslår bolagsstämman att fatta beslut avseende

Val av stämmoordförande

Valberedningen föreslår Martin Hagbyhn som stämmoordförande

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

   *                 Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med sammanlagt      

400.000kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för NFO Drives AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

   *                 Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets

                      revisor enligt löpande räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår

*                   Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter.

*                   Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa

Årsstämma utgöra bolagets styrelse.

Åsa Agervald                        (Omval ledamot)

Eva-Britt Grönberg               (Omval ledamot)

Martin Hagbyhn                   (Omval ledamot)

Tomas Ängkulle                   (Omval ledamot)

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman väljer Martin Hagbyhn till styrelseordförande fram till nästa Årsstämma.               

Val av revisor

*                    Valberedningen föreslår inga förändringar.

Val av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om nya principer för tillsättande av valberedning att gälla för tiden intill dess stämman fattar beslut om att ändra eller upphäva principerna enligt bifogat förslag.

Stockholm 2 mars 2017

Peter Lilliehöök

Valberedningen

Punkt 16.   Valberednings förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning.

 1. Valberedningen skall bestå av minst tre (3) och högst (5) ledamöter. Tre (3) av ledamöterna skall representera de aktieägare som per den sista bankdagen i september är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerade Aktieägare"). Valberedningen skall också innehålla styrelsens ordförande som är sammankallande till första mötet. Minst en (1) av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren på sätt som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").
  Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter, inte heller får en majoritet av valberedningens ledamöter vara beroende i förhållande till bolaget eller dess ledning. VD eller medlem i ledningsgrupp får inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en ledamot även är styrelseledamot får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare på sätt som anges i Koden. Valberedningen utser ersättare vid eventuella förtida avgångar, samt har möjlighet att utse eventuell återstående ledamot enligt första stycket, i enlighet med punkt 6 (iii) nedan.
  Aktieägare eller fysisk person som är involverad i verksamhet som konkurrerar med Bolaget bör inte vara Nominerande Aktieägare eller ledamot i valberedningen.
 2. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämma för en period som sträcker sig till och med dess ny valberedning utsetts.
 3. Valberedningen skall ha en ordförande ("Ordföranden"). Ordförande utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordföranden skall inte vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot i Bolaget. Konstituerande möte, till vilket styrelseordföranden är sammankallande, bör hållas inom fyra (4) veckor efter valberedningens tillsättande.
 4. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.
 5. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast ska Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) uppgifter om ägarförhållandena per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, läggas till grund.

Förändringar i valberedningen

6. Valberedningen skall till och med årsstämman, kvarstå oförändrad om inte,

 1. en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, eller
 2. en Nominerad Aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som skall avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
 3. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet.

Valberedningens arbete

 7. Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen.

 8. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrivs i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (”Anvisningar”).

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 1.  förslag till stämmoordförande
 2.  förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 3.  förslag till styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 4.  förslag till styrelseordförande
 5.  förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete
 6.  förslag till revisor (när tillämpligt)
 7.  förslag till arvode för Bolagets revisor

Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov inför årsstämman föreslå förändringar.

 9. Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet skall på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.

 10. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av Ordföranden. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt.

     Arvode

 11. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av årsstämman. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag samt tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Punkt 18.

Ändring av bolagsordningen, följande mening stryks. Bolagsstämma kan hållas i Svängsta, Blekinge län, eller i Lund, Skåne län.

Bolagets årsredovisning för 2016 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se från den 21 mars 2017. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Karlshamn i Mars 2017

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)

Mer information lämnas av

Johan Braun, VD NFO Drives AB, tel 0454-370 29

e-post:   johan.braun@nfodrives.se  

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar