Kommuniké från årsstämma 2015 i NFO Drives AB

VD:s redogörelse
Johan Johansson, VD på bolaget, redogjorde för hur bolaget nu investerar i nyare produkter, effektivare produktion och förstärker försäljningsorganisationen för att lägga grunden för ökad tillväxt.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2014 och att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.                          

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Svante Carlsson, Karlskrona, Ulf Hugmark, Stockholm, och Lars Elmberg, Karlshamn. Som nya ledamöter valdes Åsa Agervald, Stockholm och Bo Pettersson, Stockholm.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst 20 000 000 aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Avtackning

Avgående styrelseledamöter Lennart Persson och Jan R Nilsson avtackades vid stämman.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes
EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Val av nomineringskommitté
Peter Lilliehöök (sammankallande), Stockholm, Lars Elmberg, Karlshamn, omvaldes och Lennart Persson, Jakobsberg, valdes som ny ledamot.

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post johan.johansson@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Taggar:

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar