#18-03 Observationslistning av LifeAssays AB

LifeAssays AB (LIFE B), vars aktier och teckningsoptioner är noterade på NGM Equity, offentliggjorde via ett pressmeddelande den 8 februari 2018 att bolagets styrelse har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (kapitalbrist). Styrelsen

arbetar därför med att upprätta en kontrollbalansräkning och avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämma).

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade på observationsavdelning om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna och relaterade värdepapper i LifeAssays AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LifeAssays

Kortnamn: LIFE B

ISIN-nummer: SE0000819054

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B

Instrument-ID: 3M

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: LifeAssays TO6B

Kortnamn: LIFE TO6B

ISIN-nummer: SE0010546416

CFI-kod: RMXXXX

FISN-kod: LIFEASSAYS/OPT RTS 20181026

Instrument-ID: 44KC

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar