#18-10 Företrädesemission i LifeAssays AB (korrigering av börsmeddelande #18-09)

Kompletterad med Instrument-ID som saknades i börsmeddelande #18-09

En extra bolagsstämma i LifeAssays AB (”Bolaget”) beslutade den 4 maj 2018 om en företrädesemission för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 maj 2018. Avstämningsdag är den 25 maj 2018.

Varje (1) befintlig aktie av serie B berättigar till fem (5) uniträtter. Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av två (2) nyemitterade aktier av serie B i LifeAssays och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019 (TO7B). Teckningskursen är 7 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 3,50 SEK per B-aktie.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 29 maj 2018 till och med 12 juni 2018. Handel med uniträtter kommer att ske från och med den 29 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Handel i betalda tecknade units kommer att ske från och med den 29 maj 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Information om teckningsoption 2018/2019 (TO7B)
Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag som Bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké under 2019 eller, om Bolaget inte offentliggör någon sådan kommuniké, med början den 28 februari 2019 (”Beräkningsperioden”), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 4 april 2019. Teckning av aktier kan således ske tidigast från och med den 6 februari 2019 och senast till och med den 25 april 2019. Information om handel med teckningsoptionen kommer att meddelas i separat börsmeddelande.

För fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information hänvisas till Bolagets memorandum.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 maj 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar