#17-33 Företrädesemission av stamaktier i Quartiers Properties AB

Styrelsen i Quartiers Properties AB (”Bolaget”) har med stöd av bolagsstämmas bemyndigande beslutat att genomföra en företrädesemission av stamaktier för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 maj 2017. Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 maj 2017. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 10 maj 2017.

För varje (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämnings­dagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckningskurs är 15,00 SEK per stamaktie.

Teckning av stamaktier ska ske från och med den 12 maj till och med den 30 maj 2017.

För fullständig information om emissionen, vänligen kontakta bolaget.

Observera att det inte kommer att ske någon organiserad handel med teckningsrätter på NGM.

Information angående instrument som omfattas:

Listningsnamn: Quartiers Properties PREF

Kortnamn: QART MTF PREF

Instrument-ID: 39PC

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar