#18- 52 Observationslistning av Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB, vars preferensaktie är listad på Nordic MTF och obligation som är noterad på NGM Debt Securities, offentliggjorde via ett pressmeddelande den 23 maj 2018 att bolagets årsstämma beslutat att inte lämna utdelning till bolagets preferensaktieägare. Bolaget angav följande i pressmeddelandet:

Årsstämman har valt att besluta att inte lämna någon utdelning på preferensaktier. Den årliga preferensaktieutdelningen om 10 kronor per aktie per år, ackumuleras, och inför nästa års årsstämma ska det därmed tas beslut om utdelning som inkluderar den ackumulerade preferensaktieutdelningen. Motivet till den inställda utdelningen grundar sig i att det finns en risk att Huddinge-projekt går förlorat. I väntan på besked om Huddinge behövs alla innestående medel för att kunna göra nya förvärv och skapa intäkter till bolaget. På längre sikt är detta en nödvändighet för att generera aktieägarvärde och framtida utdelningar.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags finansiella instrument bli placerade på observationsavdelning om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende priset på dessa. Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera preferensaktier och relaterade instrument utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB under observation tills vidare.

Information om instrumentet som omfattas:
Listningsnamn: Preservia Hyresfastigheter PREF
Kortnamn: PHYR MTF PREF
ISIN-Nummer: SE0009973365
Instrument-ID: 3T2T
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Preservia Hyresfastigheter Obligation
Kortnamn: PREH
ISIN-Nummer: SE0006887782
Instrument-ID: 2JDF
Marknad: XNGM
Segment: CBOS

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar