#18-12 Företrädesemission i News55 AB

Styrelsen i News55 AB (publ) (”Bolaget”) har den 23 januari 2018, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 10 april 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 februari 2018. Avstämningsdag är den 5 februari 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningkursen uppgår till 12 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 12 februari 2018 till och med 26 februari 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 12 februari 2018 till och med den 22 februari 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 12 februari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 1 februari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: News55 TR

Kortnamn: N55 MTF TR

ISIN-kod: SE0010833467

FISN-kod: NEWS55/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2018-02-12

Sista dag för handel: 2018-02-22

Instrument-ID: 46JC

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 1 780 074

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: News55 BT

Kortnamn: N55 MTF BT

ISIN-kod: SE0010833475

FISN-kod: NEWS55/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2018-02-12

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 46JD

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar