#18-13 Företrädesemission i Three Gates AB

En extra bolagsstämma i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) har den 2 februari 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.


Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 februari 2018. Avstämningsdag är den 8 februari 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Teckningkursen uppgår till 7 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 13 februari 2018 till och med 1 mars 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 13 februari 2018 till och med den 27 februari 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 13 februari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 6 februari 2018.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Three Gates TR
Kortnamn: GATE MTF TR
ISIN-kod: SE0010869008
FISN-kod: THREEGATES/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-02-13
Sista dag för handel: 2018-02-27
Instrument-ID: 46QM
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 2 628 648
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Three Gates BT
Kortnamn: GATE MTF BT
ISIN-kod: SE0010869016
FISN-kod: THREEGATES/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-02-13
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 46QL
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar