#18-15 Företrädesemission i Archelon AB

Styrelsen i Archelon AB (publ) (”Bolaget”) har den 2 februari 2018, med bemyndigande från årstämman den 1 juni 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.


Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 februari 2018. Avstämningsdag är den 13 februari 2018.

En (1) innehavd B-aktie berättigar till erhållande av nio (9) teckningsrätter av serie B. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningkursen uppgår till 0,15 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 15 februari 2018 till och med 1 mars 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 15 februari 2018 till och med den 27 februari 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 15 februari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 februari 2018.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Archelon TRB
Kortnamn: ALON MTF TRB
ISIN-kod: SE0010869636
FISN-kod: ARCHELONAB/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-02-15
Sista dag för handel: 2018-02-27
Instrument-ID: 477D
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 671 106 375
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Archelon BTB
Kortnamn: ALON MTF BTB
ISIN-kod: SE0010869644
FISN-kod: ARCHELONAB/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-02-15
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 477C
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar