#18-19 Företrädesemission i WilLak AB

En extra bolagsstämma i WilLak AB (publ) (”Bolaget”) har den 19 februari 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 februari 2018. Avstämningsdag är den 22 februari 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier. Teckningkursen uppgår till 7,00 SEK per aktie. Varje en (1) tecknad aktie berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO 1). Information om handel med teckningsoptioner meddelas senare i separat marknadsmeddelande.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 26 februari 2018 till och med 12 mars 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 26 februari 2018 till och med den 8 mars 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 26 februari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 20 februari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: WilLak TR
Kortnamn: WIL MTF TR
ISIN-kod: SE0010920850
FISN-kod: WILLAK/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-02-26
Sista dag för handel: 2018-03-08
Instrument-ID: 47NE
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 1 860 000
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: WilLak BT
Kortnamn: WIL MTF BT
ISIN-kod: SE0010920868
FISN-kod: WILLAK/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-02-26
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 47NF
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar