#18-21 Företrädesemission i Transiro Int. AB

Styrelsen i Transiro Int. AB (publ) (”Bolaget”) har den 20 februari 2018, med bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 februari 2018. Avstämningsdag är den 27 februari 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktie. Teckningkursen uppgår till 0,90 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 1 mars 2018 till och med 15 mars 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 1 mars 2018 till och med den 13 mars 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 1 mars 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 februari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: TIRO MTF TR
Kortnamn: TIRO MTF TR
ISIN-kod: SE0010921916
FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-03-01
Sista dag för handel: 2018-03-13
Instrument-ID: 47PR
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 12 144 293
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: TIRO MTF BT
Kortnamn: TIRO MTF BT
ISIN-kod: SE0010921924
FISN-kod: TRANSIRO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-03-01
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 47PS
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar