#18-43 Företrädesemission i Chordate Medical Holding AB (publ)

Vid årsstämman den 26 april 2018 i Chordate Medical Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 4 maj 2018. Avstämningsdag är den 7 maj 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av tre (3) units. Teckningskursen är 1,95 SEK per unit.

En (1) unit består av en aktie och en (1) teckningsoption TO 1. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 juni-28 juni 2019. Information om handel med teckningsoption TO 1 kommer meddelas i separat meddelandeserie.

Teckning av nya units ska ske under tiden från och med den 9 maj 2018 till och den 28 maj 2018. Handel med uniträtter kommer att ske från och med den 9 maj 2018 till och med den 24 maj 2018. Handel med betalda tecknade units kommer att ske från och med den 9 maj 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 3 maj 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Chordate Medical Holding UR

Kortnamn: CMH MTF UR

ISIN-kod: SE0011204478

FISN-kod: CHORDATE/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR

Första dag för handel: 2018-05-09

Sista dag för handel: 2018-05-24

Instrument-ID: 4BK7

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 3 621 298

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Chordate Medical Holding BTU

Kortnamn: CMH MTF BTU

ISIN-kod: SE0011204486

FISN-kod: CHORDATE/UT 1 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2018-05-09

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat meddelandeserie

Instrument-ID: 4BK8

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar