#18-50 Företrädesemission i Spintso International AB

Vid årsstämman den 16 maj 2018 i Spintso International AB (publ) (”Bolaget”) beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 maj 2018. Avstämningsdag är den 24 maj 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen uppgår till 0,60 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 maj 2018 till och med den 13 juni 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 28 maj 2018 till och med den 11 juni 2018. Handel med betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 28 maj 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 22 maj 2018.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Spintso International TR
Kortnamn: SPIN MTF TR
ISIN-kod: SE0011282565
FISN-kod: SPINTSO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-05-28
Sista dag för handel: 2018-06-11
Instrument-ID: 4CJ0
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 5 873 540
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Spintso International BT
Kortnamn: SPIN MTF BT
ISIN-kod: SE0011282573
FISN-kod: SPINTSO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-05-28
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4CHY
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar