#18-51 Företrädesemission i Peckas Naturodlingar AB

Styrelsen i Peckas Naturodlingar AB (”Bolaget”) beslutade den 21 maj 2018 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 juni 2017 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 maj 2018. Avstämningsdag är den 28 maj 2018.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen uppgår till 17,50 SEK per B-aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 30 maj 2018 till och med den 15 juni 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 30 maj 2018 till och med den 13 juni 2018. Handel med betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 30 maj 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 24 maj 2018.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Peckas Naturodlingar TRB
Kortnamn: PEKA MTF TRB
ISIN-kod: SE0011308279
FISN-kod: PECKASNATU/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-05-30
Sista dag för handel: 2018-06-13
Instrument-ID: 4CLN
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 2 640 000
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Peckas Naturodlingar BTB
Kortnamn: PEKA MTF BTB
ISIN-kod: SE0011308287
FISN-kod: PECKASNATU/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-05-30
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4CLM
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar