#18-56 Företrädesemission i Gold Town Games AB

Styrelsen i Gold Town Games AB (”Bolaget”) har den 24 maj 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 maj 2018. Avstämningsdag är den 31 maj 2018.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 3,15 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med den 18 juni 2018. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med 14 juni 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 4 juni 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 29 maj 2018.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Gold Town Games TR
Kortnamn: GTG MTF TR
ISIN-kod: SE0011310119
FISN-kod: GOLDTOWNGA/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-06-04
Sista dag för handel: 2018-06-14
Instrument-ID: 4CX5
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 11 831 881
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Gold Town Games BT
Kortnamn: GTG MTF BT
ISIN-kod: SE0011310127
FISN-kod: GOLDTOWNGA/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-06-04
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4CX6
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar