#18-57  WilLak AB under observation

WilLak AB (WIL MTF, Bolaget), vars aktier och teckningsoptioner är listade på Nordic MTF, offentliggjorde via ett pressmeddelande den 28 maj 2018 årsbokslutet för 2017. Årsredovisningens revisionsberättelse innehöll en s.k. going concern-anmärkning, vilket innebär att bolagets revisor anser att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Bolagets revisor angav följande i revisionsberättelsen:

För räkenskapsåret 2017 redovisar bolaget en förlust om 6,5 Mkr. Per balansdagen överstiger bolagets kortfristiga skulder dess kortfristiga fordringar med 13,2 Mkr och på balansdagen redovisas bolagets eget kapital negativt. Det egna kapitalet har återställts genom den nyemission om 5,5 Mkr som genomfördes under januari 2018, men bland annat på grund av att verksamheten under det första kvartalet 2018 har varit fortsatt förlustbringande är bolagets likviditet alltjämt mycket ansträngd. Som framgår av förvaltningsberättelsen är det styrelsens uppfattning att en förutsättning för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet under de närmaste 12 månaderna är att bolaget tillförs nytt kapital i enlighet med styrelsens intentioner.

Ovanstående förhållanden, tillsammans med de andra omständigheter som redogörs för i förvaltningsberättelsen, tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Vi vill även framhålla styrelsens påpekande att en eventuell framtida situation med fortsatta förluster och uteblivna kapitaltillskott kan medföra att antagandet om fortsatt drift inte längre är riktigt med åtföljande väsentliga nedskrivningsbehov av tillgångarnas bokförda värden.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade på observationsavdelning om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet om bolagets ekonomiska situation.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna och relaterade värdepapper i WilLak AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: WilLak AB

Kortnamn: WIL MTF

ISIN-nummer: SE0008964266

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: WILLAK/SH

Instrument-ID: 3ECD

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: WilLak TO1

Kortnamn: WIL MTF TO1

ISIN-nummer: SE0010921825

CFI-kod: RMXXXX

FISN-kod: WILLAK/OPT RTS 20190215

Instrument-ID: 4AEH

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar