#18-58 Företrädesemission i Seafire AB

Styrelsen i Seafire AB (”Bolaget”) har den 28 maj 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 april 2018, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2018. Avstämningsdag är den 4 juni 2018.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna två (2) nya aktier. Teckningskursen är 4,60 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 juni 2018 till och med den 21 juni 2018. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 7 juni 2018 till och med 19 juni 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 7 juni 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Delregistrering av emissionen kan bli aktuellt.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 31 maj 2018. 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Seafire TR
Kortnamn: SEA MTF TR
ISIN-kod: SE0011310713
FISN-kod: Seafire/Subs RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-06-07
Sista dag för handel: 2018-06-19
Instrument-ID: 4D1Y
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 4 309 660
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Seafire BT1
Kortnamn: SEA MTF BT1
ISIN-kod: SE0011310721
FISN-kod: Seafire/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-06-07
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4D1X
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar