#18-59 Företrädesemission i Arbona AB

Styrelsen i Arbona AB (”Bolaget”) har den 30 maj 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2018, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juni 2018. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 juni 2018. Avstämningsdag är den 13 juni 2018.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie A. Teckningskursen är 1,30 SEK per A-aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 15 juni 2018 till och med den 4 juli 2018. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 15 juni 2018 till och med 2 juli 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 15 juni 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 juni 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar