Inbjudan till presskonferens: NIBE och Schulthess skapar ledande europeisk aktör inom hållbara energilösningar

Detta pressmeddelande får inte distribueras i USA, Australien, Kanada eller Japan www.pressinformation.com NIBE har träffat en överenskommelse om att förvärva 31% av aktierna i det schweiziska börsnoterade företaget Schulthess Group och lämnar ett rekommenderat frivilligt offentligt uppköpserbjudande till resterande aktieägare om att förvärva samtliga deras aktier. Affären, som presenteras i Zürich idag, kommer att skapa en ledande europeisk koncern inom värmepumpar och utrustning för förnyelsebar energi, med starka marknadspositioner.”Detta är NIBEs absolut största transaktion hittills, och jag är övertygad om att den kommer att bli mycket framgångsrik. Transaktionen mellan Schulthess och NIBE är strategiskt riktig och ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi för den växande marknaden för hållbara energilösningar i Kontinental¬europa. Tillfredsställande är också att båda företagen har samma entreprenörstradition, erfarenhet av marknaden och tekniska vision”, säger Gerteric Lindquist, VD för NIBE.

Schulthess är ett av Kontinentaleuropas ledande företag inom värmepumpar och energiutrustningar, noterat på SIX Swiss Exchange i Zürich. Företaget tillverkar värmepumpar för hushållsbruk och kommersiella tillämpningar, ventilationsutrustning för bostäder, solpaneler, kylutrustningar samt energieffektiva tvättmaskiner och torktumlare för industriella och kommersiella kunder och hushåll. Bolaget har 1.000 anställda och omsatte 301 MCHF, motsvarande 2,1 miljarder SEK, under 2010.

Pressinformation • En press- och analytikerkonferens (på svenska) per telefon hålls idag kl 09.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 629 31. • En presskonferens i Zürich med ledningarna för NIBE respektive Schulthess hålls idag kl 09.30 på SIX Group Services AG, Convention Point, Selnausstrasse 30, Zürich. • Press- och investerarkonferens via webcast (på engelska) hålls idag kl 13.30. https://www.anywhereconference.com/?Conference=108257134&PIN=712969 För att lyssna på presskonferensen ring: SE: +46 (0)8 506 269 00, CH: +41 (0)445 804 411 eller UK: +44 (0)207 750 9905 PIN-CODE: 712969#

Ytterligare information och kontakt med NIBEs VD förmedlas på 0433 - 73 000 eller 070 – 344 03 69 Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078 Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Det här dokumentet är inte ett förhandsmeddelande om en erbjudandehandling rörande köp av aktier i Schulthess enligt schweiziska uppköpsregler.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER PUBLICERAS I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGOT ANNAT LAND ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER DÄR ERBJUDANDET SOM BESKRIVS I DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLING, PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DEM SOM GÄLLER ENLIGT SCHWEIZISK ELLER SVENSK RÄTT, ELLER BRYTER MOT REGLERNA I DET LANDET ELLER DEN JURISDIKTIONEN. DETTA PRESSMEDDELANDE OCH TILLHÖRANDE INFORMATION UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER EN INBJUDAN ATT SÄLJA OCH KÖPA ELLER LÄMNA IN NÅGRA VÄRDEPAPPER. AKTIEÄGARE I SCHULTHESS BÖR NOGGRANT STUDERA DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS I SCHWEIZ I SAMBAND MED ERBJUDANDET OCH SOM KOMMER ATT INNEHÅLLA SAMTLIGA VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Viktig information Detta pressmeddelande och tillhörande material utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan att sälja eller köpa eller lämna in värdepapper enligt Erbjudandet eller på annat sätt. Innehavare av aktier i Schulthess bör noggrant läsa den schweiziska erbjudandehandling och annan formell dokumentation som kommer att upprättas rörande Erbjudandet när detta skickats ut. Där kommer de fullständiga villkoren för Erbjudandet att anges, inklusive uppgifter om hur Erbjudandet accepteras. Dessutom är detta pressmeddelande inte bindande och har ingen som helst juridisk verkan. Möjligheten för aktieägare som inte bor i Schweiz eller är schweiziska medborgare att delta i Erbjudandet kan påverkas av lagarna i den jurisdiktion där personen bor eller är medborgare. Sådana personer bör själva skaffa information och måste iaktta de juridiska eller regulatoriska kraven i respektive jurisdiktion. Ytterligare information rörande aktieägare som inte bor i Schweiz och är schweiziska medborgare kommer att finnas i den schweiziska erbjudandehandlingen. Värdepapperna till vilka det refereras häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA eller till medborgare i USA, om inte Värdepapperna är registrerade i enlighet med Securities Act, eller undantag från krav på registrering är tillämplig enligt Securities Act. Inget offentligt erbjudande av Värdepapperen kommer att ske i USA.
Såvida inte annat bestäms av NIBE, och är tillåtet enligt gällande lagar och regler, lämnas Erbjudandet inte, vare sig direkt eller indirekt, i, till eller från USA, Kanada eller Australien eller annat land eller annan jurisdiktion där detta skulle utgöra ett lagbrott i det landet eller den jurisdiktionen eller på något sätt eller med något medel (inklusive, men inte begränsat till, fax, telefon eller Internet) via mellanstatlig eller utländsk handel, eller via någon facilitet på en nationell fondbörs, i USA, Kanada eller Australien eller en annan sådan jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras genom användning av sådan medel eller sådan facilitet eller från USA, Kanada, Australien och Japan eller någon annan sådan jurisdiktion. Följaktligen får kopior av detta pressmeddelande inte skickas via post eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas i, till eller från USA, Kanada, Australien och Japan eller en jurisdiktion där detta skulle utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i det landet eller den jurisdiktionen och sådan handling kan medföra att en acceptans kommer att anses som ogiltig. Personer som får detta pressmeddelande (däribland förmyndare, företrädare och förvaltare) bör iaktta dessa begränsningar och inte skicka eller distribuera detta pressmeddelande i, till eller från sådana jurisdiktioner. Oaktat det föregående förbehåller NIBE sig rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras, och eventuell försäljning av värdepapper enligt Erbjudandet genomförs, om det enligt företagets uppfattning kan säkerställas att transaktionen i fråga kan genomföras i enlighet med gällande lagar och regler. Med ”USA” avses Amerikas Förenta Stater, dess territorier och egendomar, alla delstater i USA samt District of Columbia.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar