Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2001 kl 09.00 på Nilörngruppens huvudkontor, Alingsåsvägen 6 i Borås. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken måndagen den 6 november 2001 dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033- 700 88 45 eller genom e-mail till anna.sandgren@nilorn.com senast kl 16.00 måndagen den 12 november 2001. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC måndagen den 6 november 2001. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängden. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av förslag till dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Val av ytterligare en styrelseledamot. (Förslag föreligger att som ytterligare styrelseledamot för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma välja Claes von Post.) 7. Övriga frågor 8. Stämmans avslutande Borås i oktober 2001 Nilörngruppen AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01160/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01160/bit0001.pdf

Dokument & länkar