Kallelse till bolagsstämma i Nilörn-Gruppen

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (Publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 april 2000 kl 11.00 på Nilörngruppens huvudkontor, Älvsborgs-gatan 2 i Borås. ANMÄLAN M M Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken måndagen den 3 april 2000, dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 8888, per telefax 033-10 44 30 eller genom e-mail via bolagets hemsida www.nilorn.com (markera webmaster) senast kl 16.00 måndagen den 10 april 2000. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC måndagen den 3 april 2000. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1Val av ordförande vid stämman. 2Upprättande och godkännande av röstlängden. 3Val av en eller två justeringsmän. 4Godkännande av förslag till dagordning. 5Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1999. 7Beslut om: a) fastställelse av resultaträkning och balans- räkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 8Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9Val av styrelse samt revisor och revisors- suppleant. STYRELSE OCH REVISORER Under räkenskapsåret har styrelsen bestått av följande ledarmöter: Gösta Bystedt, Christer Elander, Thomas Nilsson, Bo Sternbrink. Per Löjdquist och Claes-Göran Nilsson. Revisor har varit Carl-Magnus Kollberg och revisorssuppleant Gunnar Andersson. Aktieägare som representerar mer än 85 procent av samtliga röster i bolaget har meddelat att man vid stämman kommer att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter (omval för ett år) samt omval av revisor Carl- Magnus Kollberg och revisors-suppleant Gunnar Andersson (omval för en mandatperiod om fyra år). UTDELNING Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,35 per aktie vilket i princip motsvarar föregående års utdelning om SEK 2,00 för 18 månader. Styrelsen föreslår vidare måndagen den 18 april som avstämningsdag för utdelning. Utbetalningsdag för utdelning beräknas vara den 25 april 2000. Borås i mars 2000 Nilörngruppen AB (Publ.) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar