Niomånadersrapport 1999

NIOMÅNADERSRAPPORT 1999 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Tredje Nio kvartalet månader Belopp i MSEK 199 1998 199 199 9 9 8 Nettoomsättning 74, 37,3 + 99 232 134 + 73 3 % ,8 ,3 % Rörelseresultat 2,1 0,9 + 133 12, 12, + 6 % 7 1 % Resultat efter 1,6 1,0 + 71 12, 12, + 1 finansiella poster % 3 2 % Resultat efter 1,4 0,8 + 74 9,2 9,3 - 1 skatt % % MARKNAD OCH ORDERINGÅNG Efter en svag inledning under 1999 har den europeiska etikettmarknaden återhämtat sig. Med undantag för Tyskland och Frankrike, har de övriga europeiska marknaderna där Nilörngruppen finns representerad utvisat en positiv utveckling under andra och tredje kvartalet. Detta skall ställas i relation till det svaga första kvartalet under 1999. Orderingången för företaget har varit positiv på de Skandinaviska marknaderna och i Storbritannien, där Nilörngruppen bedömer att man även tagit marknadsandelar. I Belgien och Schweiz noteras en märkbar ökning jämfört med föregående år. För årets nio första månader ökade orderingången med 81 procent till 242,2 MSEK, jämfört med 133,6 MSEK motsvarande period föregående år. Ökningen för jämförbara enheter är fem procent. Nilörngruppens orderingång under tredje kvartalet ökade med 99 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen för jämförbara enheter är en procent under tredje kvartalet. Det nyligen förvärvade HH Calmon & Co Ltd står under niomånadersperioden för 102,4 MSEK utav den totala orderingången. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Under årets första nio månader ökade nettoomsättningen med 73 procent till 232,8 MSEK (134,3), varav jämförbara enheter stod för åtta procentenheter. Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 99 procent till 74,3 MSEK (37,3). Härav avsåg 26 procentenheter jämförbara verksamheter. Ökningen är markant, och bedöms bero på - förutom en positiv marknadsutveckling - att vårens högsäsong kom igång senare än normalt och fortsatte in i det tredje kvartalet. Koncernens rörelseresultat under niomånadersperioden uppgick till 12,7 MSEK (12,1) och resultatet efter finansiella poster till 12,3 MSEK (12,2). För jämförbara enheter sjönk resultatet efter finansiella poster till 6,2 MSEK. Rörelsemarginalen i förhållande till nettoomsättningen har under niomånadersperioden som helhet varit lägre än normalt och har påverkats av en ogynnsam produktmix och prispress på vissa delar av marknaden. Rörelseresultatet under tredje kvartalet steg med 133 procent till 2,1 MSEK (0,9) och resultatet efter finansiella poster steg med 71 procent till 1,6 MSEK (1,0). Resultatet efter finansiella poster för jämförbara enheter uppgick till 0,1 MSEK under tredje kvartalet. Det tredje kvartalet är på grund av säsongvariationer normalt årets sämsta kvartal. Under tredje kvartalet genomfördes organisationsförändringar i England, där VD och försäljningschef har lämnat verksamheten och ersatts utan nyanställningar. Engångskostnader för avgångsvederlag påverkar kvartalsresultatet negativt med 0,7 MSEK. Samtidigt påverkar realisationsvinster kvartalsresultatet positivt med 0,4 MSEK. Calmonkoncernen har för de första nio månaderna 1999 tillfört 6,1 MSEK till det redovisade resultatet efter finansiella poster, inklusive avdrag för förvärvskostnader. Calmonkoncernen ingår i resultatet från den 1 februari 1999. FÖRVÄRV I augusti förvärvade Nilörngruppen 20 procent av den tyske etikettillverkaren Gustav König Etiketten GmbH & Co. Bolaget är beläget i Wuppertal, vilket är samma ort som det tyska dotterbolaget Arko Etiketten GmbH. Gustav König & Co omsätter cirka 45 MSEK, vilket är i samma storleksordning som Arko. Avsikten är att på sikt förvärva resterande 80 procent i verksamheten, och därefter nå samordningsfördelar med Arko. I samband med förvärvet av HH Calmon & Co Ltd gjordes köpeskillingen beroende av resultatutvecklingen i bolaget under 1998 och 1999. Nilörngruppen uppskattar nu att köpeskillingen kommer att bli avsevärt lägre än tidigare beräkningar, beroende på att 1998 års resultat blev väsentligt lägre än den förutsatta nivån. Av försiktighetsskäl har Nilörngruppen valt att i denna kvartalsrapport inte beakta denna förväntade lägre köpeskilling. Om Nilörngruppens uppskattning är riktig, kommer förvärvade tillgångar koncernmässigt att kunna nedvärderas med i storleksordningen 15 - 20 MSEK, vilket i sin tur kommer att öka framtida resultat till följd av lägre avskrivningar. INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Koncernens löpande investeringar i maskiner och inventarier har under perioden uppgått till 11,0 MSEK (5,7), varav moderbolaget svarat för 1,8 MSEK (1,2). I fastigheter har investerats 20,6 MSEK (0), varav moderbolaget svarat för 7,1 MSEK (0) och resterande 13,4 MSEK investerats som en del av förvärvet av HH Calmon & Co Ltd. Genom förvärvet tillförs koncernens balansräkning härutöver anläggningstillgångar till ett bokfört värde om cirka 44 MSEK. I Gustav König Etiketten GmbH & Co (20 %) har investerats 3,5 MSEK (0,0). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 50 MSEK, att jämföras med 87 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. Koncernens långfristiga upplåning har ökat med netto 48 MSEK sedan årets början, vilket huvudsakligen beror på finansiering av genomförda företagsförvärv. Borås den 4 november 1999 Claes-Göran Nilsson, Verkställande direktör (Tel 033-102400, Mobiltel 0705-926145, e-mail: claes-goran.nilsson@nilorn.com) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00540/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00540/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nilörn designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar