Halvårsrapport januari–juni 2007

Fortsatt god försäljningstillväxt

2007 jämfört med pro forma 2006
* Försäljningen ökade under första halvåret med 15 procent till 3 461 MSEK (3 012) och under andra kvartalet med 17 procent till 1 808 MSEK (1 540).
* Rörelseresultatet före avskrivningar ökade under halvåret med 4 procent till 281 MSEK (269) och gav en rörelsemarginal på 8,1 procent (8,9). Under andra kvartalet ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 4 procent till 160 MSEK (154). Rörelsemarginalen före avskrivningar var under andra kvartalet 8,9 procent (10,0).
* Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade under första halvåret med 10 procent till 271 MSEK (247) och gav en rörelsemarginal på 7,8 procent (8,2). För andra kvartalet var rörelseresultatet efter avskrivningar 155 MSEK (149), en ökning med 4 procent.
* Nettoresultatet under halvåret uppgick till 190 MSEK (146) och under andra kvartalet till 105 MSEK (89).
* Resultat per aktie ökade under halvåret till 0,52 SEK (0,40) och under andra kvartalet till 0,29 SEK (0,24).

2007 jämfört med 2006 (Sammanslagna finansiella räkenskaper)
* Försäljningen ökade under första halvåret med 15 procent till 3 461 MSEK (3 012) och under andra kvartalet med 17 procent till 1 808 MSEK (1 540).
* Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade under första halvåret med 17 procent till 271 MSEK (231) och gav en rörelsemarginal på 7,8 procent (7,7). För andra kvartalet var rörelseresultatet efter avskrivningar 155 MSEK (129), en ökning med 21 procent.
* Nettoresultatet under halvåret uppgick till 190 MSEK (118) och under andra kvartalet till 105 MSEK (68).
* Resultat per aktie ökade under halvåret till 0,52 SEK (0,32) och under andra kvartalet till 0,29 SEK (0,18).


* Utsikterna för 2007 justeras upp. Den organiska försäljningstillväxten för 2007 förväntas bli något bättre än 2006.

Koncernchefen Juan Vallejos kommentarer
”Jag är nöjd med att försäljningstillväxten fortsätter. 14 procent organisk försäljningstillväxt i andra kvartalet är bra och det är framför allt Mainland Europe som står för den större delen av ökningen. Vi tar marknadsandelar i båda våra segment. Vårt anglosaxiska marknadssegment uppvisar åter lönsamhet efter förlusten i första kvartalet. Strategin att öka tjänsteinslaget och bredda kundportföljen ligger fast. Vi fokuserar med all kraft på att genomföra det åtgärdsprogram som syftar till att utveckla lönsamheten i segmentet US/UK/Ireland.”

Om oss

Niscayah Group AB (publ.) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Niscayah’s tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd och brandskydd.

Dokument & länkar