Niscayah Delårsrapport januari–juni 2010

  • Försäljningen uppgick till 3 368 MSEK (3 919), varav den organiska tillväxten var -7 procent (-10).
  • Försäljning av tjänster uppgick till 1 607 MSEK (1 653), varav den organiska tillväxten var 4 procent (0).
  • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive omstruktureringskostnader om 200 MSEK i Q1, uppgick till 174 MSEK (273), motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 5,2 procent (7,0). Valutakurseffekter har påverkat rörelseresultatet med -10 MSEK (21).
  • Resultatet före skatt, exklusive omstruktureringskostnader om 200 MSEK i Q1, uppgick till 159 MSEK (255).
  • Det operativa kassaflödet, exklusive omstruktureringsprogram, uppgick till 180 MSEK (486).
  • Nettoresultatet uppgick till -28 MSEK (178) och resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (0,49).

 

Koncernchef Håkan Kirsteins kommentar

Andra kvartalet har präglats av en fortsatt svag marknadssituation och priskonkurrens, framförallt inom projektgenomförande. Vår målmedvetna satsning på att stärka tjänsteförsäljningen ger dock resultat och den organiska tillväxten inom tjänster uppgick till 6 procent under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Inom projektgenomförande uppgick den organiska tillväxten till –18 procent. Här har vi initierat ett flertal aktiviteter i syfte att stärka organisationen, kunderbjudandena och få en tydligare fokusering på försäljning. 

Under kvartalet har vi fortsatt med att implementera omstruktureringsprogrammet i syfte att sänka kostnaderna, öka centraliseringen inom länderna och därmed höja effektiviteten i företaget. Programmet kommer att ge årliga besparingar om cirka 180 MSEK med full effekt från och med första kvartalet 2011. Programmet genomförs enligt plan, men har under andra kvartalet medfört produktivitetsstörningar i Sverige, Norge och Tyskland. I takt med att programmet slutförs förväntas dessa produktivitetsstörningar att upphöra. 

Det generella marknadsklimatet bedöms vara fortsatt svagt under 2010, framförallt inom projektgenomförande. Vi har fortsatt fokus på vidareutveckling och segmentering av tjänsteerbjudandet med återkommande intäkter samtidigt som vi fokuserar på att implementera aktiviteterna inom omstruktureringsprogrammet.

 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Kirstein, VD och Koncernchef                         +46 10 458 8000
Håkan Gustavson, Ekonomi och Finansdirektör       +46 10 458 8000
Johan Andersson, Investor Relations                          +46 10 458 8023

Presskonferens
Presskonferens kommer att hållas på Niscayahs huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm den 29 juli 2010 kl. 10.30. För att följa presskonferensen per telefon (och ställa frågor) vänligen ring:

Sverige: + 46 (0) 8 50 520 270
UK: +44 (0) 207 509 5139
US: + 1 718 354 1226

Presskonferensen går även att följa på internet via länken:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/niscayah/objects/pdbq4vk7/


Niscayah Group AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Niscayah tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd och brandskydd.
www.niscayah.com


Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2010 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

Niscayah Group AB (publ.) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Niscayah’s tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd och brandskydd.

Dokument & länkar