Årsstämma i Nischer AB (publ)

Årsstämma i Nischer AB (publ)

Nischer AB (publ), org.nr 556513-5869, har kallat till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl. 18.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet. Kallelsen hålls även tillgänglig på bolagets hemsida, www.nischer.se. Kallelsen skickas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman enligt nedan.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

  • dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014,

  • dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 april 2014.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras via e-mail till info@nischer.se eller per post till Nischer AB, Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida, www.nischer.se.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt för eventuella ombud samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 30 april 2014 begära det hos sin förvaltare. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Stockholm i april 2014
Nischer Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar