ÅRSSTÄMMA I NISCHER AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Nischer Aktiebolag (publ), org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma som hålls i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, onsdagen den 6 maj 2015 kl. 18.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 29 april 2015, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 29 april 2015.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@nischer.se eller skriftligen till Nischer AB, Sergels Torg 12, 7 tr, 111 57 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 29 april 2015 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordningen

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av bolagets verkställande direktör

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättels

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på så sätt att i ny räkning överförs – 8 546 708 kronor.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att bolaget med kort varsel ska kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa kapital. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800 000 nya aktier.

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkterna 11-14.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 15 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se, från och med den 20 april och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen. 3

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

____________________

Stockholm i april 2015

Styrelsen

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera