Avalanche Capitals förslag till styrelseledamöter i Nischer

Stockholm den 18 april 2013

Avalanche Capital, som representerar ca 87 % av samtliga röster i Nischer, har meddelat att man föreslår följande förslag till årsstämman den 15 maj gällande punkterna 11-13 på dagordningen:

  • tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter (punkt 11),
  • ett arvode om 100 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 40 000 kronor till styrelsens ordförande och 30 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 12),
  • till ordinarie styrelseledamöter föreslås Mikael Fahlander (nyval), Tommy Marklund (nyval) och Runar Söderholm (nyval), och till styrelseordförande föreslås Runar Söderholm (punkt 13).

Nischer AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Dimitrij Titov, Styrelseordförande
070-864 06 85
dimitrij.titov@nischer.se


Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar