Bokslutskommuniké 2017

Nischer Properties redovisar idag sitt konsoliderade resultat för sista halvåret samt helåret 2017.

VD-kommentar

Under år 2017 har vi haft en kraftig tillväxt i vår produktportfölj som med projekten i Karlstad, Örnsköldsvik och Knivsta vuxit med hela 348 bostäder (+228%).

Vi har nu en projektportfölj på totalt ca 618 bostäder, varav 128 bostäder är klara byggrätter.

Under 2018 är vår målsättning att fortsätta denna positiva trend och erhålla fler projekt samt påbörja vår produktion i Karlstad där försäljningen av nyckelfärdigt projekt pågår för fullt.

Rörelseresultatet för helåret uppgår till 8,9 miljoner kronor, en ökning med 9.1 miljoner kronor jämfört med helåret 2016 varav 5,8 miljoner kronor från halvårsperioden juli – december.

Bruttoresultatet för helåret uppgår till 20,5 miljoner kronor, en ökning med 8,7 miljoner kronor jämfört med helåret 2016 varav 10,6 miljoner kronor från halvårsperioden juli – december.

Ökningarna beror delvis på avyttringen av aktier i projektbolagen i Karlstad och Knivsta.
     
    
Väsentliga händelser under året

I januari skrevs ett markanvisningsavtal med Karlstad kommun avseeende uppförande av 128 bostäder i universitetsområdet Kronoparken, detta inom vårt koncept ”Start Living”.

Nischer sålde i ett icke-publikt erbjudande totalt 46 % av aktierna i projektbolaget Nischer Karlstad 1 AB och gjorde en vinst om ca 10 mkr, likvida medel som bland annat används för att driva projektverksamheten framåt i bolaget.

I projektet Söderby Huvudgård i Haninge deltog vi aktivt så detaljplanen kunde ställas ut på samråd enligt plan. Vi inväntar nu kommunens beslut om fortsättningen där. Länsstyrelsen är positivt inställda till projektet men vissa överklaganden av planen gör att det kan dra ut på tiden.

Två nya koncept lanserades, ”Family Living”, som erbjuder den snabbföränderliga barnfamiljen ett flexibelt och bekvämt boende samt ”Care Living” som riktar sig mot äldre, i behov av särskilda boendeformer, SÄBO. Detta är ett samarbete ihop med, ett vårdbolagen i Stockholm Adela Omsorg.

I Karlstad har vi fastighetsbildat och avstyckat tomten efter erhållet bygglov och därmed har nu projektbolaget Nischer Karlstad 1 AB tillträtt som juridisk lagfaren ägare av tomträtten Trombonen 2, Detta ger en värdeökning i bolaget på 8 miljoner kronor.

Vårt markanvisningsförslag till Knivsta kommun om att utveckla och producera ca 140 bostäder resulterade i att Nischer erhöll direktanvisningen på del av fastigheten Gredelby 7:78 även kallad Murteglet AB.

En av de större aktieägarna i Nischer Properties AB, Rönnskärs Båk AB sålde hela sitt aktieinnehav på 1 169 128 aktier till Sweagle AB för totalt 2 104 430 kronor vilket motsvarar en aktiekurs om 1,80 SEK.

Via sitt dotterbolag Grand Living AB erhöll Nischer Properties AB direktanvisningen av Örnsköldsviks kommun där Nischer ska utveckla och producera ca 80 bostäder bostäder i området Varvskajen längs Örnsköldsviksfjärden, detta sker inom vårt koncept ”Grand Living”. Totalt består projektet av ett flerbostadshus med en exploatering av ca 5 000 kvm BTA.

Nischer har på samma sätt som i Karlstad inlett försäljningen av de onoterade aktierna i projektbolaget Nischer Knivsta 1 AB vilket kommer ge bolaget en vinst motsvarande 4,5 miljoner kronor när den försäljningen är klar.

I samarbete med Colliers International AB har försäljningen av Nischer nyckelfärdiga fastighet i Karlstad inletts. Målet är att ha en köpare klar under våren 2018 som sedan tillträder när Nischer har färdigställt projektet.
  
 
Rapporten finns tillgänglig på www.nischer.se
  
  
För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se

    
Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar