Bokslutskommuniké för Nischer AB (publ) 1 januari 2012 – 31 december 2012

Oktober – December 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 71,8 (94,1) MSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,5 (3,4) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -11,7 (-0,2) MSEK.
• Resultat per aktie var -0,64 (-0,01) SEK.

Januari – December 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 339,2 (349,4) MSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,9 (14,4) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -15,9 (-1,6) MSEK.
• Resultat per aktie var -0,87 (-0,09) SEK.

VD-kommentar
Fullt fokus på fortsatt företagsutveckling
2012 har varit ett år med fortsatt fokus på aktivt ägarskap och värdeutveckling av bolagets dotterbolag. En svårläst marknad har skapat nya utmaningar under året vilket krävt tydlig planering och en skärpt lyhördhet för att skapa de bästa förutsättningarna att så tidigt som möjligt kunna agera på förändringar i konjunktur och marknad.

Koncernens dotterbolag har under året drivit ett konstruktivt förbättringsarbete vilket resulterat i positiv tillväxt på ett flertal områden. De kapacitet- och förbättringsåtgärder som SKA framgångsrikt genomförde under 2011, gemensamt med fortsatt fokus på framtida tillväxt, har fallit ut väl och har utgjort viktiga komponenter för en lyckad utgång av 2012. SKA redovisar en omsättningstillväxt för 2012 på 2,4% (6,3% borträknat valutakurs-differens). Omvärdering av bolagets kundfordringar under fjärde kvartalet, som informerats om i tidigare delårsrapport, belastar dock bolaget med en kundförlust om 340 TEUR. Detta till trots förbättrar bolaget sitt resultat med 29,7% jämfört med 2011 (87,2% exklusive engångskostnaden för nämnd nedskrivning). PlaCell fortsätter arbetet med att slutföra den stora mängd nya projekt som bolaget bedriver, som är ett resultat av ett framgångsrikt försäljningsarbete föregående två år. Den försämrade konjunkturen och den något lägre beläggning som bolaget upplevt de senaste 18 månaderna, kommer att påverkas positivt det kommande året då större delen av pågående projekt kommer att fasas in under 2013.

Nischer-koncernens redovisar en nettoomsättning för 2012 på 339 MSEK (349 MSEK under 2011), detta trots avsaknaden av Mintec Paper under fjärde kvartalet då Nischer avyttrade sitt innehav i Mintec Paper i oktober. Tillväxten under 2012 har därmed varit fortsatt god för Nischers innehav och bolagets fokuserade arbete och tillväxtstrategi har fortsatt givit ett positivt utfall. Avyttringen av Mintec Paper resulterade i en koncernmässig reavinst under fjärde kvartalet vilket gör att Nischer uppnår ett resultat före skatt om 1,5 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK 2011. I samband med bokslutet har av försiktighetsskäl en nedskrivning av uppskjuten skattefordran hänförlig till förlustavdrag genomförts, vilket resulterat i en koncernmässig skattekostnad på 14,7 MSEK under fjärde kvartalet 2012. Styrelsens fortsatta bedömning är att det skattemässiga underskottet existerar då förlustavdraget är under utredning och ska fastställas i kommande taxering.

Portföljbolagen

Mintec Paper
Mintec Paper är en ledande aktör på den skandinaviska marknaden inom pappersförädling, såsom konvertering och trissning av papper, kartong och nonwoven-material. Företaget är konverteringspartner till företag inom bygg, verkstad, livsmedel och läkemedel, men levererar även till såväl grossister som direkt till slutkund.

Som informerades om i delårsrapport jan-sep 2012 avyttrade Nischers dotterbolag IndustrIQ samtliga aktier i Mintec Paper AB den 24 oktober 2012. Köpare till Mintec Paper var Health Care Invest S.A., ett bolag kontrollerat av Ibrahim Kadra, en av två ägare till Nischers huvud-ägare Avalanche Capital AB. Försäljningen genomfördes efter beslut på extra bolagsstämma i Nischer den 24 oktober. IndustrIQ förvärvade Mintec Paper i september 2010.

PlaCell
PlaCell är ett av Skandinaviens äldsta lego-tillverkande formsprutningsföretag grundat 1920. Företaget är aktivt inom fordons-industri, vitvaror, konsumentprodukter och VVS. Företagets kärnverksamhet ligger i förmågan att genom hög kompetens och erfarenhet möta kunders behov inom verktyg och avancerad formsprutning av tekniska plaster.

PlaCell har under året intensivt arbetat med att dels anpassa bolaget och dess kostnads-struktur till en minskad efterfrågan på produkter i serieproduktion, samt dels på det stora antalet nya projekt som är under utveckling och som ska gå i produktion under 2013 och 2014. Detta arbete har även inneburit ett kontinuerligt förbättringsarbete och fortsatta strategiska investeringar för att öka dess konkurrenskraft och lönsamhet, vilket gör att PlaCell står välrustade inför framtida tillväxt och utveckling. 2012 års nettoomsättning uppgick till 69,6 MSEK, vilket är en minskning med 2,0% jämfört med 2011. En minskning som hänförs till en generellt lägre efterfrågan främst under första halvan av 2012.

SKA
SKA GmbH Co. KG, vilket Nischer-koncernen äger till 51%, är baserat i Tyskland och tillverkar och levererar säkerhetskomponenter till fordonsindustrin. Verksamheten utgörs av innovativ och kostnadseffektiv process-utveckling av stansade säkerhetsplåt-komponenter av höghållfast stål.

För SKA har 2012 fortsatt i samma takt som 2011 slutade, med god försäljning- och lönsamhetsutveckling. Efterfrågan under året har varit fortsatt god men en osäkerhet gällande världsekonomins utveckling gör det svårt att prognostisera den framtida utvecklingen, vilket kräver tydlig verksamhetsplanering och handlingskraft. Bolagets netto-omsättning för året uppgår till 218,3 MSEK, jämfört med 213,2 MSEK 2011, detta trots en valutadifferens om -8,2 MSEK på grund av den fortsatt starka kronan. SKA har, som informerats om i tidigare delårsrapport, under fjärde kvartalet gjort en omvärdering av SKAs fordran på en av bolagets kunder viket resulterat i en kundförlust om 340 TEUR. Detta då denna kund under perioden inlett ett rekonstruktionsförfarande enligt tysk lag. Trots denna resultatjustering uppnår SKA en EBITDA på 13,1 MSEK 2012, jämfört med 9,1 MSEK 2011. 

Fjärde kvartalet 2012
Nettoomsättningen för Nischer-koncernen under fjärde kvartalet uppgick till 71,8 MSEK jämfört med 94,1 MSEK motsvarande period 2011. Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 2,4 MSEK i fjärde kvartalet jämfört med 0,3 MSEK motsvarande period 2011. Förändringen är en effekt av den avyttring av Mintec Paper som genomfördes i oktober 2012.

Lars Rutegård
VD Nischer AB (publ)

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar