Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari – 30 juni 2007

• Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 60,3 (48,7)MSEK en ökning med 24% jämfört med samma period 2006. För andra kvartalet var ökningen 25%.


• Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden till
+0,4 MSEK jämfört med +0,3 MSEK för samma period föregående år.


• Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-3,6) MSEK och resultat per aktie -0,01
(-0,03) kr


• Bruttomarginalen uppgick till 16,7 % (16,7 %).

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar