DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 – 30 september 2015

Kvartalet, juli – september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till – 0,9 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (-0,8) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,09 (-0,05) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ansökan om listning på Nordic MTF hos Nordic Growth Market NGM AB samt ansökan om avlistning från First North hos Nasdaq OMX Stockholm AB lämnades in.
 • Ändring av bolagsordningen gällande bolagets firma och verksamhetsbeskrivning till förvaltning och utveckling av fastigheter beslutades om.
 • Ny styrelse med Tommy Marklund som styrelseordförande samt Mathias Grönberg och bolagets vd Wilhelm Burman som ledamöter tillsattes.
 • På extra bolagsstämma beslutades det att genomföra förvärven av Concent Pendlingen AB, som avser utveckling av ca 270 mindre lägenheter med en uthyrningsbar area om 13 920 kvm BOA beläget ca 500 meter från Bålsta Centrum, samt Concent Hälsovägen AB, som avser utveckling av 166 mindre lägenheter med en uthyrningsbar area om 7 120 kvm BOA beläget bredvid universitetsområdet vid Huddinge Sjukhus och Flemingsbergs pendeltågstation.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

 • Nischers dotterbolag Grand Living har skrivit markanvisningsavtal med Haninge kommun gällande uppförande av flerbostadshus om totalt 28 880 kvm bruttoarea
 • Nasdaq beslutade att sista dag för handel på First North är fredag den 6 november

      

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att utveckla och förvalta fastigheter. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Wildeco Ekonomisk information AB, 08–545 271 00 (www.wildeco.se).

    

VD-kommentar

Men nya huvudägare och en ny styrelse tar vi nu sats mot en spännande framtid som utvecklare och förvaltare av framtidens bostäder. Vi har förvärvat två projekt för långsiktig förvaltning med planerad inflytt från det fjärde kvartalet 2017. Det ena projektet är i Bålsta och det andra i Huddinge, båda med fokus på små hyresrätter och närhet till goda kommunikationer.

Dessutom är det väldigt glädjande att vårt dotterbolag Grand Living har skrivit markanvisningsavtal med Haninge kommun gällande uppförande av flerbostadshus om totalt 28 880 kvadratmeter bruttoarea. Grand Living är ett kvalitetsboende för aktiva människor i den övre medelåldern, ett koncept som vi tror väldigt mycket på. Projektet inkluderar ett ”Grand Living”-hus samt ytterligare flerbostadshus med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter som upplåtelseform. Projektet skall nu prövas i en detaljplaneprocess av Haninge kommun och bolaget. Det är en positiv signal att Haninge kommun valt att gå vidare med detta projekt. Det bekräftar vår tes om att det finns en efterfrågan på konceptboenden generellt och i synnerhet för människor i övre medelåldern.

Som en följd av Nischers ansökan om avlistning från First North har Nasdaq meddelat beslut om att sista dag för handel kommer att vara fredag den 6 november. Processen för att Nischers aktier skall listas på NGM Nordic MTF pågår och bolagets målsättning är att bolagets aktier ska tas upp till handel hos NGM senast under december månad. Nischer ansökte om avlistning som en följd av att bolaget har bytt verksamhetsinriktning och att den nya verksamheten medför en omlistning av bolaget.

Wilhelm Burman
Vd Nischer AB (publ)

   

Koncernens resultat för perioden juli – september 2015

Nettoomsättning
Nettoomsättning under tredje kvartalet 2015 uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet för perioden uppgick till 0,0 (0,0).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -0,9 MSEK (-0,8)MSEK.

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till – 1,6 MSEK för perioden jämfört med tredje kvartalet 2014 som uppgick till -0,8 MSEK.

Koncernens kassaflöde och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,8 MSEK, vilket är en ökning med 0,6 MSEK under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2015.

Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens slut till 18 215 093.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för tredje kvartalet 2015 uppgick till – 0,09 (-0,05) SEK.

Medarbetare
Bolaget har en anställd, VD Wilhelm Burman.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden oktober – december 2015: 21 februari 2016 samt delårsrapport för perioden januari – mars 2016: 11 maj 2016.

Moderbolaget
Nischers affärskoncept innebär en närstående förvaltning och ett aktivt ägande av bolagets dotterbolag, både genom ett strategiskt arbete i dotterbolagens styrelser samt att utgöra ett operativt stöd i den dagliga verksamheten. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för Nischers dotterbolag att utvecklas och maximera dess potential.

Moderbolagets omsättning uppgick under tredje kvartalet till 0,0 (0,0) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 1 person, VD Wilhelm Burman. Resultatet under tredje kvartalet uppgick till -0,8 (-0,7) MSEK.

Granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 4 november 2015
Styrelsen

     

För ytterligare information:
Tommy Marklund, Styrelseordförande
070-870 77 00
tommy.marklund@yield.nu

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar