KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER AB (PUBL)

Aktieägarna i Nischer Aktiebolag (publ), org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma som hålls i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, onsdagen den 15 maj 2013 kl. 18.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 8 maj 2013, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 8 maj 2013.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@nischer.se eller skriftligen till Nischer AB, Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 8 maj 2013 begära det hos sin förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida: www.nischer.se.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.   Upprättande och godkännande av röstlängden
3.   Val av en eller två justeringsmän
4.   Godkännande av dagordningen
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.   Anförande av bolagets verkställande direktör
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9.   Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital för täckande av förlust utan indragning av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 9: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på så sätt att i ny räkning överförs - 41 239 028 kronor.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 41 239 028 kronor, utan indragning av aktier, för omedelbar täckning av bolagets förlust. Per den 31 december 2012 uppgick bolagets förlust till 41 239 028 kronor och bolaget saknar fritt eget kapital. Minskningen innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 91 075 465 kronor till 49 836 437 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 5 kronor till 2,735996846131941 kronor.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att bolaget med kort varsel ska kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa kapital. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800 000 nya aktier.

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkterna 11-13.

Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkterna 14-15 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se, från och med den 17 april och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

____________________

Stockholm i april 2013
Styrelsen

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar