KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPETIES AB

Aktieägarna i Nischer Properties AB, org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10, Stockholm, onsdagen den 17 maj 2017 kl. 16.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 11 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 11 maj 2017.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till urban.larsson@nischer.se eller skriftligen till Nischer Properties AB, Mailbox 633, 114 11 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller
ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 11 maj 2017 begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före
stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nischer.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av bolagets verkställande direktör
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapital
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

Styrelsen vidare att stämman beslutar att beslutar att minska bolagets aktiekapital med 19 336 437 kronor. Minskning ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 19 836 437 kronor till 500 000 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 1 krona och 9 öre (cirka) till 3 öre (cirka). Minskningen ska ske för avsättning till fritt eget kapital.

Beslutet om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet ska vara inbördes villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 1 820 000. (motsvarande cirka 10 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande).

Stämmohandlingar
Fullständiga förslag under punkterna 15 och 16 samt årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se, från och med den 26 april 2017 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos

bolaget och uppger sin adress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 18 215 093 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.


____________________

Stockholm i april 2017

Styrelsen

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar