Kommuniké från Nischer Properties AB:s årsstämma den 23 maj 2018

Nischer Properties AB höll årsstämma den 23 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Stämman fastslog bolagets resultat- och balansräkning samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade även att välja Urban Larsson (omval), Tommy Marklund (omval) och Mathias Grönberg (omval) till styrelseledamöter samt Tommy Marklund till styrelseordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 90 000 kronor skall fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 30 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget samt även att ett arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får vara högst 1 820 000. 

Styrelsen
Nischer Properties AB

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar