Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Netrevelation

Vid dagens extra bolagsstämma i Netrevelation fattades följande beslut:

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen på nedan angivna punkter:
-       Bolagets firma är Nischer AB (publ)
-       Bolaget skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
-       Bolagets verksamhet skall omfatta förvärv, innehav och förvaltning av bolag, rörelser eller annan egendom med attraktiv värdepotential för att        skapa långsiktigt god avkastning för sina aktieägare samt därmed förenlig verksamhet.
-       Aktiekapitalet skall utgöra lägst 35.000.000 kronor och högst 140.000.000 kronor.
-       Antalet aktier skall vara lägst 700.000.000 och högst 2.800.000.000.

Stämman beslutade att sälja den befintliga verksamheten till dotterbolaget Netrevelation Technologies AB.

Stämman beslutade att sälja samtliga aktier i Netrevelation Technologies AB till Mycab International AS.

Stämman beslutade att godkänna förvärv av IndustrIQ AB.

Stämman beslutade om en apportemission varvid en nyemission av 1.600.000.000 aktier utges som vederlag vid förvärv av IndustrIQ.

Stämman beslutade att emittera högst 73.686.297 teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Netrevelation. Ägare på avstämningsdagen den 20 april 2011 erhåller en teckningsoption per var tredje innehavd aktie och varje teckningsoption ger rätt att teckna 8 aktier i Nischer till ett pris om 0,08 kronor per aktie.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att ställa ut 74.700.000 köpoptioner avseende aktier i Mycab International. Ägare på avstämningsdagen den 20 april 2011 tilldelas 1 köpoption per tre innehavda aktier och varje köpoption ger innehavaren rätt att köpa 1 aktie i Mycab International för en lösenkurs om 0,01 kronor per aktie.

Kontaktpersoner

Netrevelation VD, Anders Holst
Mobil: 0708-401384
Email: anders.holst@netrevelation.se

Netrevelation Styrelseordförande, Roger Blomquist
Mobil: 0708-609593
Email: roger.blomquist@netrevelation.se

Netrevelation AB (publ)  Box 1152, 251 11 Helsingborg
Besöksadress: Södergatan 14

Taggar:

Om oss

Nischer AB (publ) är ett investmentbolag med affärsidé att genom kunskap, kapital och engagemang förvärva, äga och utveckla attraktiva familj- och generationsskiftesbolag med stor tillväxtpotential. Nischers nuvarande verksamhet består av det helägda dotterbolaget IndustrIQ med fokus på industri- och verkstadsbolag. Under 2010 förvärvades IndustrIQs två portföljbolag; PlaCell AB och SKA GmbH Co. KG. Nischer är listat på NASDAQ OMX First North och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com)

Prenumerera

Dokument & länkar