Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 januari 2011 – 30 juni 2011

Januari – juni 2011
• Nettoomsättningen ökade med 9,9% till 173,2 (157,6) MSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,8 (13,7) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (5,5) MSEK.
• Resultat per aktie var 0,05 (0,30) SEK.

(Jämförelsetal inom parantes avser proformaredovisning för perioden 1 januari – 30 juni 2010. Denna omfattas inte av revisorns översiktliga granskning. Ytterligare kommentarer lämnas i avsnitt Proformaredovisning och jämförelsesiffror nedan)

VD-kommentar
De senaste två kvartalen har varit en händelserik period för Nischer-koncernen. Bolaget har genomgått en strukturaffär genom ett omvänt förvärv av dotterbolaget IndustrIQ vilket inneburit ändring av bolagets verksamhet och inriktning. Utgången av ombildningen har varit lyckad men krävt stort engagemang från organisationen viket inneburit vissa engångskostnader för bolaget. Genom ett lyckat genomförande kunde samtliga delar i processen färdigställas innan periodens slut, vilket gör att Nischer framledes till fullo kan fokusera på den nya verksamheten.

Totalt sett har det varit en framgångsrik period för koncernen med en omsättningsökning på 9,9% jämfört med samma period 2010 (proforma). Ökningen beror till stor del av ökad efterfrågan inom fordons- och pappersindustrin. Nedsidan med den kraftiga efterfrågan är att den skapat komponentbrist i leverantörsleden, främst inom fordonsindustrin. Detta har resulterat i ökade kostnader vilket bidragit till att dra ner resultatet för perioden. Om-förhandling av ett flertal betydande kundkontrakt har framgångsrikt avslutats under perioden vilket möjliggör att koncernens bolag i framtiden kan minska dess sårbarhet gentemot fluktuationer i priser på råvaror och huvudkomponenter.

Portföljbolagen

Mintec Paper
Mintec Paper är en ledande aktör på den skandinaviska marknaden inom pappersförädling,
såsom konvertering och trissning av papper, kartong och nonwoven-material. Företaget är
konverteringspartner till företag inom bygg, verkstad, livsmedel och läkemedel, men levererar även till såväl grossister som direkt till slutkund.

Mintec Paper fortsätter att stärka sin marknadsposition inom konvertering och trissning av pappersprodukter. Bolaget har haft en stark tillväxt under första halvåret av 2011, vilket resulterat i en omsättningsökning på 28% jämfört med samma period 2010 (proforma) och detta med en tillfredsställande lönsamhet. Mintec Paper har under perioden utökat sitt samarbete med TELPAK, en finsk kund som bland annat är leverantör till K-RAUTA. Bolaget har även börjat förbereda de nya produktionslokalerna för produktionsstart med planerad inflyttning under andra halvåret av 2011.

PlaCell
PlaCell är ett av Skandinaviens äldsta legotillverkande formsprutningsföretag grundat 1920.
Företaget är aktivt inom fordonsindustri, vitvaror, konsumentprodukter och VVS. Företagets
kärnverksamhet ligger i förmågan att genom hög kompetens och erfarenhet möta kunders
behov inom verktyg och avancerad formsprutning av tekniska plaster.

Den första delen av 2011 har varit intensiv för PlaCell med ett stort antal affärsförfrågningar från befintliga kunder samt från nya potentiella kunder. Osäkerhet på marknaden i början av året har resulterat i lägre produktionsvolymer än beräknat vilket resulterat i en omsättnings-minskning med 9,4% jämfört med samma period föregående år (proforma). Dock med en trend som visar en tydlig försäljningsökning mot slutet av andra kvartalet.

SKA
SKA GmbH Co. KG är baserat i Tyskland och tillverkar och levererar säkerhetskomponenter till fordonsindustrin. Verksamheten utgörs av innovativ och kostnadseffektiv process-utveckling av stansade säkerhetsplåtkomponenter av höghållfast stål.

Fortsatt stark tillväxt inom fordonsindustrin tillsammans med ett ökat antal affärsnomineringar har resulterat i en stark orderingång och en 19% omsättningsökning för SKA jämfört med samma period föregående år (proforma). En period av hög efterfrågan, som en konsekvens av den tidigare inträffade finanskrisen, har även skapat brist på och förseningar av komponenter och råmaterial. Detta gemensamt med ett maskinhaveri har skapat ett ojämnt produktionsflöde med ökade kostnader som följd. Även om detta sammantaget har lett till ett sämre resultat än förväntat för perioden, har bolaget tagit de investeringar och vidtagit de åtgärder som krävts för att kontrollerat och säkert möta kommande produktionsbehov.

Lars Rutegård
Tillförordnad VD Nischer
lars.rutegard@nischer.se
070-250 90 40
 

 

 

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar