Delårsrapport för Nischer AB (publ) 1 juli 2013 – 30 september 2013

Juli – September 2013
• Dotterbolagen SKA GmbH & Co. KG samt PlaCell AB har avyttrats under perioden.
• Nettoomsättningen uppgick till 52,7 (78,5) MSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7 (2,9) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (-2,1) MSEK.
• Resultat per aktie blev 0,19 (-0,11) SEK.

Presentation av finansiell information
Den 10 september avyttrade Nischers dotterbolag IndustrIQ AB aktierna i Swegoth Industri AB till Health Care Invest S.A. Swegoth AB var via bolaget EII, European Industry Investors AB, ägare till det rörelsedrivande bolaget SKA GmbH & Co. KG. IndustrIQ AB ägde 51 % av aktierna i Swegoth Industri AB.
Vidare avyttrade IndustrIQ AB även 100 % av aktierna i PlaCell AB till Health Care Invest S.A.
Ovanstående innebär att koncernens resultaträkning för det tredje kvartalet endast omfattar drygt två månaders utfall avseende avyttrade dotterbolag.
Avyttringarna har inneburit en koncernmässig reavinst på 5,6 MSEK.
I jämförelsesiffrorna för föregående år ingår det i oktober 2012 avyttrade bolaget Mintec Paper AB.
Som en konsekvens av avyttrade innehav, pågår en utvärdering av ett antal attraktiva förvärv inom utvalda segment. Styrelsens ambition är att under de kommande åren investera i företag med hög tillväxt- och lönsamhetspotential och med fokus att fortsätta att skapa värde hos våra kunder och därmed värde åt våra ägare.

VD-kommentar

Utvecklingen under det tredje kvartalet har varit något svagare än tidigare under året främst beroende på semestrar. Konjunkturen fortsätter dock att förbättras.
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 52,7 MSEK jämfört med 78,5 MSEK motsvarande period föregående år då Mintec Paper, som avyttrades under fjärde kvartalet, svarade för 15,7 MSEK. Eftersom SKA och PlaCell avyttrades den 10 september har detta förstås också påverkat omsättningen att kvartalet endast innehållit utfall för drygt två månader. Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till 1,7 MSEK och föregående år 2,9 MSEK varav Mintec Paper svarade för 1,5 MSEK. Detta ger en EBITDA-marginal på 3,2 % jämfört med 3,7 % för samma kvartal 2012.

Portföljbolagen


PlaCell
PlaCell är ett av Skandinaviens äldsta lego-tillverkande formsprutningsföretag grundat 1920. Företaget är aktivt inom fordons-industri, vitvaror, konsumentprodukter och VVS. Företagets kärnverksamhet ligger i förmågan att genom hög kompetens och erfarenhet möta kunders behov av avancerad formsprutning av tekniska plaster samt verktygstillverkning.
För PlaCell har tredje kvartalet inneburit ett fortsatt fokus på produktionssättning av nya utvecklingsprojekt. Resultatet av detta arbete har trots nedgång i verksamheten pga semestrar, varit positivt. Företaget redovisar en nettoomsättning om 14,9 MSEK för kvartalet att jämföra med 15,3 MSEK föregående år, alltså en omsättning i nivå med föregående år trots att kvartalet endast består av drygt två månader. Dessvärre har perioden påverkats av höga reparationskostnader och delvis högre materialkostnader än tidigare under året. Bolagets rörelsemarginal (EBITDA) under perioden uppgick dock till 4,5 % viket var väsentligt högre än föregående års nivå på 2,0 %.

SKA
SKA GmbH Co. KG, vilket Nischer-koncernen har ägt till 51%, är baserat i Tyskland och tillverkar och levererar säkerhets-komponenter till fordonsindustrin. Verksamheten utgörs av innovativ och kostnadseffektiv processutveckling av stansade säkerhetsplåtkomponenter av höghållfast stål.
Den försiktigt optimistiska uppgången för bilindustrin i Europa och särskilt i Tyskland förstärks och försäljningen för bolagets kunder fortsätter att utvecklas positivt. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgår till 52,5 MSEK vilket är väsentligt högre än förra årets 47,8 MSEK (cirka 10 %), detta trots en negativ valutaeffekt med en fortsatt stark svensk valuta. SKA redovisar en EBITDA på 2,2 MSEK (4,3 % marginal) för kvartalet jämfört med 1,7 MSEK (3,6 % marginal) föregående år

Magnus Roubert
VD Nischer AB (publ)

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar