KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER AB (PUBL)

Aktieägarna i Nischer AB, org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, torsdagen den 10 maj 2012 kl. 16.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 4 maj 2012, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 4 maj 2012.

Anmälan ska göras via e-post till info@nischer.se eller skriftligen till Nischer AB, att: Lars Rutegård, Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 4 maj 2012, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida: www.nischer.se.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av bolagets verkställande direktör
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samtkoncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samtkoncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställdabalansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställandedirektören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 13. Val av styrelseledamöter och av styrelseordförande
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 9: Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.
Punkt 11-14: Aktieägare som representerar ca 87 % av samtliga röster i bolaget,Avalanche Capital AB, har meddelat att man föreslår:

 • fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter (punkt 11), 
 • ett arvode om 238 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 88 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 12),
 • till ordinarie styrelseledamöter föreslås Per-Olov Bertholdson (omval), Dimitrij Titov (nyval), Charlotta Alegria Ursing (nyval), och Mikael Fahlander (nyval) (punkt 13), och till styrelseordförande föreslås Dimitrij Titov.
 • att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet ska kunna användas för att bolaget med kort varsel ska kunna emittera aktier för att genomföra strukturella förvärv, och/eller att vid behov, med kort varsel, kunna anskaffa kapital. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 1 800 000 nya aktier (punkt 14).

Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkten 14 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kaninverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

____________________

Stockholm i april 2012
Styrelsen

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar