Kommuniké från Nischer Properties AB:s årsstämma den 17 maj 2017

Nischer Properties AB höll årsstämma den 17 maj 2017 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman inkl en presentation av det material vi gick igenom på stämman.

Stämman fastslog bolagets resultat- och balansräkning samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade även i enlighet med det förslag som framlagts att välja Urban Larsson (nyval), Tommy Marklund (omval) och Mathias Grönberg (omval) till styrelseledamöter samt Tommy Marklund till styrelseordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 90 000 kronor skall fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 60 000 kronor till styrelsens ordförande och 30 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget samt även att ett arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om en ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. Stämman beslutade vidare att minska bolagets aktiekapital med 19 336 437 kronor. Minskning sker utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 19 836 437 kronor till 500 000 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 1 krona och 9 öre (cirka) till 3 öre (cirka). Minskningen sker för avsättning till fritt eget kapital.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får vara högst 1 820 000. 

Styrelsen
Nischer Properties AB

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar