Hivorganisationen Noaks Ark på Almedalen 2013

Krångelbefria hivtestningen, paneldiskussion 3 juli, 13.00 – 15.00

Vågar vi torka tårar utan handskar idag? Öppna Almedalen 1 juli, 12.30 – 13.30.

Noaks Arks sommarkampanj på plats i Visby hamn måndag till torsdag

Nedan följer utförligare info om våra evenemang. Om du går ännu längre ned hittar du Noaks Arks ståndpunkter i i frågan om hivtestning och även en del fakta om hiv och hivtestning:

Så kan vi bli bättre på hivtestning

Svårt med riskbedömning

Vanliga frågor och svar om hiv och hivtestning

3/7, 13.00
Paneldiskussion: Krångelbefria hivtestningen

Fördröjd hivdiagnos är ett betydande problem i Sverige. Uppskattningsvis två tredjedelar av alla diagnoser ställs senare än sex månader efter smittillfället. Ändå vittnar var tionde besökare på Noaks Arks egen testmottagning i Stockholm om att de på andra mottagningar nekats eller avråtts hivtest. Detta trots att Socialstyrelsens riktlinjer om hivtestning förordar lättillgänglighet och en generös inställning till möjligheten att testa sig.

En paneldiskussion om vilka hinder som finns för tidig diagnostik av hiv och hur hindren kan undanröjas.

Medverkande:

Monica Ideström, enhetschef, Smittskyddsinstitutet.
Eva Thyselius, migrationsfrågor, Smittskyddsinstitutet.
Inger Forsgren, förbundsordförande, RFHL.
Lars Moberg, infektionsläkare, Venhälsan, Södersjukhuset.

Karl-Henrik Nanning, förbundsordförande, Riksförbundet Noaks Ark
Margarita Lopez, verksamhetschef, Noaks Ark Syd
Fahrad Khaghani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland & Halland
Christina Fräki, förbundsledamot, Riksförbundet Noaks Ark.

Moderator: Marika Griehsel

Tid och plats
Onsdag 3/7 kl 13.00 - 15.00.
Scandic Visby / Visby Hamnhotell, Färjeleden 3. Konferenslokal Engström
Länk till officiella programmet

1/7, 12.30
Vågar vi torka tårar utan handskar idag?

Många har reagerat på Jonas Gardells uppmärksammade berättelse om hur hivpositiva behandlades på 80-talet. Men hur ser det ut idag? Har vi – som samhälle – lärt oss något? Hur bemöts den som lever med hiv idag? Finns rädsla och fördomar fortfarande kvar? Simon Blom och Margarita Lopez från Noaks Ark Syd i ett samtal om att leva med hiv i Sverige idag. Evenemanget är en del av Öppna Almedalen.

Tid och plats
Måndag 1/7, 12.30 – 13.30
Hästgatan 1, innergården, mitt emot Vinäger och Donners brunn.
Länk till officiella programmetNoaks Arks sommarkampanj till Almedalen

Noaks Arks gröna minibuss åker Sverige runt under sommaren. Sommarkampanjen vänder sig till alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter.

-Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in. Därför är bland det viktigaste med kampanjen att nå ut med information om hivtestning i Sverige. Vi märker tydligt att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Jeanne Masimango, projektledare för kampanjen. Vi vill också nu så här under sommartider påminna människor om vikten av att skydda sig vid sex.

Vår minibuss kommer att stå i hamnen och bemannas av våra informatörer. Alla är välkomna med sina frågor. Vi delar ut kondomer och material.

Tid och plats
Må, ti och to: 11.00 - 16.00 (Hamnen)
On: 10.00 - 15.00 (Hamnen)

Presskontakter:

Karl-Henrik Nanning, förbundsordförande Riksförbundet Noaks Ark. Mob: 070-311 32 16

Margarita Lopez, verksamhetschef Noaks Ark Syd. Mob: 070-747 76 45

Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig Noaks Ark Småland & Halland. Mob: 070-729 32 78

Christina Fräki, ledamot i förbundsstyrelsen och i kommunikatör Noaks Ark Norra Norrland. Mob: 070-640 40 27Noaks Arks ståndpunkter och fakta om hiv och hivtestning

Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning
Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig, såsom ambulerande testningsenheter och hemtestning.

Fler aktörer och samverkan

Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och börja samarbeta mer med civilsamhällets aktörer. För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper. Jämförelser mellan hur framgångsrika olika regioner i landet är att till exempel nå migranter med erbjudande om testning visar att gräsrotsengagemanget är avgörande. Här borde vi utnyttja civilsamhällets nätverk och kunskaper bättre.

Inkludera hivtestning i vårdvalet

Vårdvalsreformen öppnar för att patienten kan välja mellan flera olika leverantörer av sjukvårdsservice. På regional planeringsnivå stöter reformen dock på motstånd när det gäller diagnostisering av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Detta leder till att patientens alternativ för att välja den testutförare man känner förtroende för beskärs i onödan.

Entydiga föreskrifter
Föreskrifterna till hälso- och sjukvården bör ses över och göras entydiga. Föreskrifterna ska utgå från ett patientperspektiv och fokusera på respekt för patientens oro och behov av tillgänglighet och anonymitet.

Utbildning

Utanför specialistmottagningar är kunskaperna om hiv ofta bristfällig. Det är angeläget att personal på mottagningar som erbjuder hivtestning bereds möjlighet att delta i utbildningar om hiv. Noaks Ark arrangerar regelbundet sådana utbildningar på ett flertal orter i landet.

Politiker måste engagera sig

Hivtestning är en långsiktig strategisk folkhälsofråga. Därför får frågan inte fastna i byråkratin. Politiskt tillsatta på beslutsnivå inom sjukvården måste börja ställa krav på att den svenska hälso- och sjukvården intensifierar hivtestningen och se till att flera aktörer i samhället inkluderas i ansträngningarna för tidig hivdiagnostik.

Svårt med riskbedömning

I april 2012 sände Socialstyrelsen ut ett meddelandeblad till bland annat ungdomsmottagningar, primärvård och STI-mottagningar där man förordar lättillgänglighet och en generös inställning till möjligheten att testa sig. I samma andetag betonas vikten av en individuell riskbedömning i varje enskilt fall. Med andra ord bedöma om personen du har framför dig verkligen behöver testa sig.

-Många vi möter berättar om upplevelsen av att ha blivit korsförhörda om sina intima förhållanden och att man inte tagit deras oro på allvar. Det rimmar illa med en generös inställning, säger Peder Ahlin som arbetar på Noaks Ark Direkt, telefonrådgivningen som tagit emot 200 000 telefonsamtal om hiv från den svenska allmänheten.

Riskbedömningen ska baseras huvudsakligen på individens riskbeteende, till exempel sexvanor och kondomanvändning och inte på faktorer som sexuell läggning eller etnicitet.

-I sak är Socialstyrelsens föreskrifter korrekta. Men min erfarenhet är att många inom sjukvården upplever dem som svåra att tolka. Var går gränsen för att risken är tillräckligt stor? Vid oskyddat sex? Vid oskyddat sex med vissa? Den individuella riskbedömningen blir en utmaning för personalen, menar Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark.


Vanliga frågor och svar om hiv och hivtestning


Hur smittar hiv?

Hiv kan överföras vid oskyddade samlag (analsex, vaginalsex och oralsex), vid blodtransfusion, genom att dela sprutor eller från mor till barn under graviditeten, förlossningen eller vid amning.

Hur smittar inte hiv?
Hiv smittar inte vid beröring, smekningar eller kyssar, via föremål, mat och dryck eller genom insekter. Du kan umgås med en person som har hiv utan att vara rädd för att bli smittad. Ni kan kramas, pussas och kyssas, dricka ur samma glas, sova tillsammans, röra vid varandra utan att hiv överförs.

Varför är tidig upptäckt av hiv viktigt?
Eftersom viruset är mycket mer smittsamt de första sex månaderna efter smittillfället är tidig upptäckt viktig för minskad smittspridning. Dessutom ger en tidig diagnos möjlighet till tidig behandling. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt till minskade sjukvårdskostnader och sjukskrivningstal.

När bör jag testa mig?
Om du själv anser att du utsatt dig för en risk att smittas med hiv ska du testa dig. Vi anser även att den som bara vill veta sin hivstatus ska kunna testa sig utan krångel.

Kan jag testa mig direkt efter risk?
Det test som används reagerar för antikroppar mot hiv som hos de allra flesta kan upptäckas mellan tre till sex veckor efter smittillfället. Inom den svenska sjukvården finns riktlinjen att det ska ha gått tolv veckor från ett givet risktillfälle för att testet ska ha största möjliga säkerhet. Detta bör och får inte tolkas som att man måste vänta så lång tid. Eftersom tidig upptäckt är viktigt förordar vi på Noaks Ark tidig testning, även om testet kommer behöva kompletteras med senare taget test.

Kan jag vara anonym?
Ja, du har lagstadgad rätt att testa dig anonymt. Vid ett positivt svar kommer dock din identitet behöva fastställas.

Hur går ett hivtest till?
På Noaks Ark använder vi oss av snabbsvarstester som tas med ett stick i fingret. Blodet analyseras med hjälp av en testremsa och du får svar inom 15 minuter. De flesta andra mottagningar använder konventionellt blodprov för labanalys med svar inom en vecka.

Var kan jag testa mig?
Det kan ofta vara bra att vända sig till någon av de mottagningar som har störst erfarenhet och kunskap om hivtestning. Detta är i regel infektionsmottagningar och hud/könsmottagningar (kallas ibland för STD-, STI- eller sesam-mottagningar). Du som är ung kan också vända dig till din lokala ungdomsmottagning. Du ska dock kunna testa dig kostnadsfritt och anonymt på vilken vårdcentral, husläkarmottagning eller privatläkarmottagning som helst.

Fakta om hiv i Sverige

I slutet av 2012 fanns det cirka 6 200 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård.

2012 rapporterades 441 nya hivfall. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003.

Sen hivdiagnos betydande problem i Sverige
Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas.Fakta om hiv på internet

Noaks Ark

Hivportalen

Smittskyddsinstitutet

Rapporter och studier

Smittskyddsinsitutet – Tidig eller sen hivdiagnos 

Journal of the International AIDS Society A high occurrence of late presenters and missed HIV diagnosis in clinical care in Sweden

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Dokument & länkar