Noaks Ark startar nationell kampanj för bättre hivtestning

Tillgängligheten för att göra ett hivtest har blivit allt sämre. Dessutom har klinikerna ofta bristande kunskaper och dåliga rutiner kring hivtestning. Nu startar Noaks Ark en nationell kampanj för att förbättra hivtestningen i landet.

När paniken kring hivepidemin var som störst på åttiotalet fanns det en mängd olika kliniker som erbjöd hivtestning. Men antalet mottagningar som tar emot för hivtestning har de senaste åren minskat drastiskt. Idag kan det vara svårt att över huvud taget hitta en klinik som genomför hivtest. Det har lett till längre väntetider och högre tryck för de mottagningar som erbjuder hivtestning. Ofta har dessa kliniker dessutom dåliga rutiner och bristande kunskap kring hivtest.

Aidsjouren och Noaks Arks utbildare pratar ofta med personer som känt sig illa behandlade i samband med hivtestning.
– Det är framför allt vid vårdcentraler och läkarstationer som det kan bli fel vid hivtestning, uppger Jukka Aminoff som är informationschef på Noaks Ark. Specialistmottagningar har alltid varit skickliga i sitt bemötande av patienter vid testningstillfället. Detta är en ren kunskapsfråga.

Det vanligaste klagomålet från patienterna är att de känt sig kränkta då behovet av testet ifrågasatts av personalen. Ett annat klagomål är att man känt sig bemött på ett nedvärderande och dömande sätt.

Nu startar Noaks Ark en nationell kampanj för att förbättra kunskaperna och rutinerna kring hivtestningen. Landets alla vårdcentraler, mödravårdscentraler, sjukvårdsrådgivningar och ungdomsmottagningar får i dagarna ett erbjudande om gratis utbildning om rådgivning i samband med hivtestning.

– Vi hoppas att många nappar på erbjudandet. Hivtestning är central i bekämpningen av hivepidemin. Ju fler som känner till sin hivstatus desto bättre, säger Jukka Aminoff.

Noaks Ark ser fler goda skäl till att vara generös med hivtestning. Testningen är ett billigt sätt att stilla oro och även negativa hivtester ger information om epidemiläget. Dessutom ingår varje enskilt hivfall i en smittkedja som kan ringas in genom kontaktspårning. Tidig diagnostisering förbättrar också förutsättningarna för behandlingen och därmed prognosen för den enskilde patienten.

Presskontakter:
Jukka Aminoff, informationschef tel 070-723 6960
Jan-Olof Morfeldt, verksamhetschef tel 070-892 8360

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Dokument & länkar