Noaks Arks hivkampanj till Gävle 17-18 juni

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår sommarkampanj vill ändra på. Kampanjen startade den 10 juni i Luleå och Boden och är sedan dess på väg söderut genom Sverige.

Under två dagar, den 17 och 18 juni, tas sommarkampanjen över av Noaks Ark Södra Norrland. Noaks Arks gröna minibuss kommer stå parkerad på Stortorget i Gävle och bemannas av våra kunniga informatörer som svarar på frågor om hiv och hivtestning.


Till Noaks Ark Södra Norrland kan människor som lever med hiv, är närstående eller har behov av att prata vända sig för att få stöd eller information. Vi som jobbar här eller är volontärer har lång erfarenhet av att möta människor som lever med hiv.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med under sommarkampanjen är information om möjligheterna till gratis och anonym hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest, säger Annica Forsberg, verksamhetsansvarig på Noaks Ark Södra Norrland.


Målgrupp för sommarkampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter. Vi vet att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då medicinering redan borde ha satts in.


Med sommarkampanjen vill vi:
•Nå ut till grupper som annars sällan nås av information om smittvägar, skydd och hivtestning.
• Genom ökad kunskap mildra stigmat som omgärdar hiv och minska den sociala utsatthet som hivpositiva och närstående lever under i Sverige idag.

Viktigt med tidig upptäckt av hiv
Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv trots hiv. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter smitta är tidig upptäckt viktigt för att minska spridningen av hiv. Under den första tiden efter smitta är infektionen också vanligen okänd för bäraren. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt till minskade sjukvårdskostnader. Idag är tyvärr sen diagnos av hiv ett problem i Sverige. Detta understryker det som är en av Noaks Arks viktigaste frågor - att verka för att vi blir bättre på hivtestning i Sverige. Det är naturligtvis en logisk kedja: Ingen testning – ingen upptäckt – ingen behandling - hiv riskerarar att föras vidare. Samtidigt vet vi idag att en fungerande hivbehandling minskar smittsamheten dramatiskt hos en person med hiv jämfört med en obehandlad hivinfektion.

Tid och plats

17-18 juni, Stortorget, Gävle.

För fullständig turnéplan se vår webb: www.noaksark.org/omoss/aktuellt_sommarkampanj.asp

Evenemanget ingår i en rikstäckande kampanj som genomförs av Riksförbundet Noaks Ark med hjälp av bidrag från Folkhälsomyndigheten. Projektledare är Jeanne Masimango.

Presskontakter:

Annica Forsberg, verksamhetsansvarig på Noaks Ark Södra Norrland & Dalarna. Tel: 076-225 99 97

Jeanne Masimango, projektledare för sommarkampanjen och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. Tel/mob: 08-700 46 18

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)


Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning

Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig.


Fler aktörer och samverkan

Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och börja samarbeta mer med civilsamhällets aktörer. För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper. Jämförelser mellan hur framgångsrika olika regioner i landet är att till exempel nå migranter med erbjudande om testning visar att gräsrotsengagemanget är avgörande. Här borde vi utnyttja civilsamhällets nätverk och kunskaper bättre.

Hivtestning på Noaks Ark
Noaks Ark erbjuder hivtestning med snabbsvar i Stockholm, Växjö och Malmö och från och med 25 juni i Norrköping. Mer info på. www.noaksark.org/hivtest


Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Citat

Bland det viktigaste vi vill nå ut med under sommarkampanjen är information om möjligheterna till gratis och anonym hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest.
Annica Forsberg, verksamhetsansvarig på Noaks Ark Södra Norrland