Noaks Arks till Almedalen för att informera om hiv och hivtestning

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör alla. Uppmärksamheten i media är dock över tid låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi på Noaks Ark vill vill ändra på. Tisdag till fredag under Almedalsveckan hittar du oss i Visby nere i hamnen.

Våra hivinformatörer åker under sommaren Sverige runt för att informera och svara på frågor. Turen har nu kommit till Gotland och Visby. Vårt besök i Almedalen och andra platser i Sverige är en viktig del av vårt utåtriktade och uppsökande arbete. Några av våra mål och syften med detta är:

•att nå ut till grupper som annars inte nås av information om smittvägar, skydd och hivtestning,

•att bidra till tidig diagnosticering av hiv,

•att bidra till ökad kunskap om hiv och därmed även bidra till att mildra det sociala stigma som omgärdar hiv,

•att påminna semesterlediga svenskar om vikten av att mitt i sommaryran skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Tider och plats Almedalsveckan

1 juli Hamnplan, Visby, 11-15
2 juli             "
3 juli             "
4 juli             "

OBS! Ingen testning i samband med besöket i Visby. Dock går det att testa sig på några av våra Noaks Ark-föreningar samt hos de vårdinrättningar vi hänvisar till.

Presskontakter:

Jeanne Masimango, projektledare och ansvarig för migrantverksamheten på Noaks Ark Stockholm. Tel/mob: 08-700 46 18

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. För frågor om hiv (smittvägar, skydd, testning etc.)

Viktigt med tidig upptäckt av hiv
Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv trots hiv. En väl fungerande hivbehandling minskar smittsamheten dramatiskt hos en person med hiv jämfört med en obehandlad hivinfektion. Tidig upptäckt och därmed tidig behandling bidrar alltså till att minska spridningen av hiv. Samhällsekonomiskt leder tidig upptäckt även till minskade sjukvårdskostnader. Idag är tyvärr sen diagnos av hiv ett problem i Sverige. Detta understryker det som är en av Noaks Arks viktigaste frågor - att verka för att vi blir bättre på hivtestning i Sverige. Det är naturligtvis en logisk kedja: Ingen testning – ingen upptäckt – ingen behandling.

Hivtestning på Noaks Ark
Noaks Ark erbjuder hivtestning med snabbsvar i Stockholm, Norrköping, Växjö och Malmö. Mer info på: www.noaksark.org/hivtest

Så kan vi bli bättre på hivtestning

Mer snabbsvarstestning
Vid traditionell venprovtagning får patienten vänta i dagar för beskedet man oroar sig för. Med snabbsvarstestning får patienten beskedet inom femton minuter. Snabbsvarstestningens enkla logistik öppnar dessutom för flera sätt att göra testningen lättillgänglig.


Fler aktörer och samverkan
Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och börja samarbeta mer med civilsamhällets aktörer. För att öka tillgängligheten bör till exempel testning i större utsträckning kunna utföras av aktörer som har direkt kontakt med epidemiologiskt relevanta målgrupper. Jämförelser mellan hur framgångsrika olika regioner i landet är att till exempel nå migranter med erbjudande om testning visar att gräsrotsengagemanget är avgörande. Här borde vi utnyttja civilsamhällets nätverk och kunskaper bättre.

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten och kunskapen om hiv i samhället. www.noaksark.org

Om oss

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå/Umeå, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Prenumerera

Dokument & länkar