Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 (Göteborg den 5 februari 2001) Nobel Biocare-koncernen * Försäljningen ökade med 21% till 2.109,5 MSEK (1.738,). * Försäljningen i Dentala Implantat ökade med 21% till 1.851,0 MSEK (1.528,4). I fjärde kvartalet 2000 var försäljningsökningen i Dentala Implantat 29%. * Försäljningen i Procera ökade med 23% till 258,5 MSEK (209,7). Försäljningsökningen för Procera® AllCeram hättor var 46% under fjärde kvartalet och 38% för hela 2000. * Rörelseresultatet uppgick till 289,6 MSEK (219,1). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 348,7 MSEK (274,1). De negativa valutaeffekterna var -16 MSEK. * Vinst per aktie ökade med 48% och uppgick till 8,39 SEK (5,66). TiUnite , den nya titanytan som lanserades i USA och Tyskland under fjärde kvartalet 2000 svarade för 50% av försäljningen av Brånemark System implantat i december 2000 på dessa marknader. MSEK 2000 1999 Föränd - ring Nettoomsättning 2 109,5 1 738,1 +21,4% varav Dental Implantat 1 851,0 1 528,4 +21,1% ® varav Procera 258,5 209,7 +23,3% Rörelseresultat före 267,3 228,2 +17,1% jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster 22,3 -9,1 Rörelseresultat 289,6 219,1 +32,2% Resultat efter finansiella poster 247,8 184,4 +34,4% Vinst per aktie, SEK 8,39 5,66 +48,2% Vinst per aktie exklusive goodwillavskrivning och 9,85 8,24 +19,5% jämförelsestörande poster, SEK Nobel Biocare-koncernen Koncernens försäljning Nobel Biocares försäljning ökade med 21,4 % till 2 109,5 SEK (1 738,1). Försäljningen i affärsområde Dentala Implantat ökade med 21,1 % jämfört med 1999 och uppgick till 1 851,0 MSEK (1 528,4). Försäljningsökningen var särskilt hög under fjärde kvartalet. Den starka tillväxten är i första hand ett resultat av de senaste årens genombrott inom produktutveckling, vilket har resulterat i ett stort antal nya och innovativa produkter. ® Försäljningen i affärsområde Procera uppgick till totalt 258,5 MSEK, en ökning med 23,3 % jämfört med 1999. Försäljningen av scanners uppfyllde målet på 280 enheter. Försäljningstillväxten för Procera AllCeram fortsätter att öka och för närvarande uppgår försäljningen på årsbasis till 700 000 tandhättor (500 000 i december 1999). Distributörsförsäljningen av Gore-produkter för vävnadsgenererande membran, som inleddes i juni 2000, utvecklades tillfredsställande. [REMOVED GRAPHICS] Koncernens resultat Rörelseresultatet uppgick till 289,6 MSEK (219,1), inklusive det beräknade värdet av framtida återbetalningar från SPPs pensionsmedel på 22,3 MSEK. Valutaeffekterna på rörelseresultatet var negativa och uppgick till -16 MSEK jämfört med föregående år. [REMOVED GRAPHICS]Rörelsemarginalen var 13,7 % (12,6 %). Rörelsemarginalen har påverkats negativt av de stora negativa valutaeffekterna. Rörelsemarginalen före valutaeffekter var 15,0 % (12,6 %). Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster var 12,7 % (13,1 %). [REMOVED GRAPHICS] Rörelsekostnaderna uppgick till 53,4 % (55,1 %) under 2000. Goodwillavskrivningarna uppgick till 59,1 MSEK (55,0). Avskrivningarna ökade med 6,1 MSEK till 62,5 MSEK. Finansiella intäkter och kostnader, netto, påverkades negativt av valutaeffekterna och uppgick till totalt -41,8 MSEK (-34,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 247,8 MSEK (184,4). Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick till 101,1 MSEK (82,5). Personal Antalet anställda vid slutet av december 2000 var 1 196 (1 140), varav 379 (357) i Sverige. Likviditet och finansiell ställning De likvida medlen uppgick till 164,1 MSEK (31/12 1999: 121,8 MSEK). Koncernens operativa kassaflöde var 230,6 MSEK (67,0). Koncernens operativa kassaflöde före nettoinvesteringar uppgick till 331,7 MSEK (149,5). Nettoskulden uppgick till 381,7 MSEK (437,5). Isolerat i fjärde kvartalet, minskade nettoskulden med 111,2 MSEK. Denna minskning är en direkt följd av den minimala förändringen av operativt kapital, vilket medför att praktiskt taget alla intäkter före skatt omvandlas till likvida medel. Soliditeten uppgick till 64,2 % (31/12 1999: 60,5 %). Eget kapital per aktie uppgick till 60,24 SEK (31/12 1999: 52,52 SEK). Antalet aktier uppgick till 25 155 086 (31/12 1999: 24 922 934) efter ytterligare inlösen av de teckningsrätter som utfärdades i samband med förvärvet av Steri-Oss Inc. SPPs överskottsmedel Koncernens andel av SPPs överskottsmedel är 23,5 MSEK. Det belopp som återbetalades i september 2000, 4,7 MSEK, och det diskonterade nuvärdet på de framtida betalningarna har tagits upp som en jämförelsestörande post på 22,3 MSEK. Syntetiska optioner Rörelseresultatet under det första kvartalet 2000 belastades med 9,8 MSEK i samband med inlösen av syntetiska optioner som innehades av anställda på Nobel Biocare. Samtliga optioner var inlösta den 31 mars 2000. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för 2000 på 2,40 SEK (2,00 SEK) per aktie, i linje med företagets långsiktiga utdelningspolicy. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 20 april 2001 kl. 17.00 på Hotell Gothia Towers, Ahlströmersalen 1, Mässans gata 24, Göteborg. Affärsområde Dentala Implantat Dentala implantat används för att permanent ersätta förlorade tänder. Ett skruvformat element sätts fast i käkbenet och fungerar som en ersättning för den naturliga tandroten. Produkterna säljs till tandläkare för behandling av alla typer av tandlöshet och används av ca 50 000 kliniker i omkring 50 länder. Nobel Biocare marknadsför dentala implantat av två varumärken, Brånemark System® och Steri-Oss®, och har en marknadsandel globalt på ca 40%. Fram till idag har ca 1,4 miljoner patienter behandlats. Försäljning Dentala Implantat Den positiva försäljningstrenden för Dentala Implantat fortsätter. Försäljningen inom affärsområdet ökade med 21,1% och uppgick till 1 851,0 MSEK (1 528,4). Exklusive distributörsförsäljningen av Gore-produkter ökade försäljningen med 18,8%. Efter valutajustering uppgick försäljningsökningen för dentala implantat till 16% i en stigande trend som överstiger den uppskattade marknadstillväxten på 10-12%. Försäljningsökningen nådde den nya rekordnivån 30% under fjärde kvartalet. Valutarensat ökade försäljningen i Europa (utom Norden) med 19% och den var särskilt stark i Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Försäljningen i Norden ökade med 5%. Sverige hade en högre försäljningsökning än de övriga nordiska länderna. I Nordamerika ökade försäljningen med 14%, vilket var högre än marknadens totala tillväxt. Försäljningen i Asien ökade med 9%. På grund av byte av distributörer för varumärket Steri-Oss i Sydostasien var försäljningsökningen blygsam under 2000. En positiv trend rapporterades för Japan. Tillväxten var stark i Latinamerika och försäljningen ökade med 76%. Med dotterbolaget i Brasilien och de två nyöppnade säljkontoren i Argentina och Chile är Nobel Biocare nu väl positionerat för framtida tillväxt i Latinamerika. [REMOVED GRAPHICS]Affärsområde Dentala Implantat noterade en stark försäljningsuppgång under hösten 2000. Framgången för Replace Select , som lanserades under senhösten 1999, förstärktes under 2000 och Replace Select fortsätter att vara det snabbast växande implantatsystemet på marknaden. Situationen för Brånemark System har stärkts markant genom introduktionen av TiUnite-ytan som förkortar inläkningstiden; universalinstrumentet Stargrip; och Streamline med Multi-unit abutment. Försäljningen har ökat markant under andra hälften av 2000 för Brånemark System, som svarar för cirka två tredjedelar av Nobel Biocares totala försäljning av implantat. TiUnite - lansering av ny fixturyta Den nya titanytan TiUnite är ett nytt, unikt implantat med speciella ytegen-skaper. TiUnite för Brånemark System implantat lanserades med stor framgång under fjärde kvartalet 2000 i USA och Tyskland. Reaktionen på marknaden har varit mycket positiv och inneburit att Brånemark System fått en rad nya kunder som tidigare använt konkurrerande implantat. TiUnite svarade för 50% av försäljningen av implantat från Brånemark System i USA och Tyskland i December 2000. TiUnite kommer att lanseras på de återstående marknaderna under januari/februari 2001 i takt med att produktionskapaciteten byggs ut. Den nya titanytan TiUnite utgör ett bioteknologiskt genombrott. Den nya ytstrukturen ger implantatet en större kontaktyta, vilket påskyndar inläknings-processen och ökar den initiala stabiliteten. TiUnite kommer också att lanseras för Replace implantat under första halvåret 2001. Brånemark System® Novum - nya permanenta tänder på en dag Lanseringen av Brånemark System® Novum, ytterligare en innovativ produktlansering, inleddes i november 2000. Med denna behandling kan patienten få nya permanenta tänder på en dag. Det nya behandlingskonceptet har tilldragit sig stor uppmärksamhet och har genererat helsidesartiklar i tidningar som Times, Daily Telegraph och Herald Tribune samt visats på flera TV-kanaler i Storbritannien och Danmark. Distributörsförsäljningen av Gore-produkter för vävnadsgenerering Försäljningen av Gore-produkter för vävnadsgenerering uppgick till 35,7 MSEK (juni-december 2000). Övertagandet har gått smidigt och distributörsförsäljningen av Gore-produkter är nu en väl integrerad del av Nobel Biocares affärsområde Dentala Implantat. E-handel Nobel Biocare kommer att starta ett pilotprojekt för e-handel med ett nytt online-erbjudande till kunderna i USA och Sverige under februari 2001. Projektet innebär en utvidgning av den tidigare versionen och omfattar nu hela produktutbudet av dentala implantat. Affärsområde Procera Procera är en CAD-CAM-baserad process för industriell tillverkning av tandkronor i keramik och titan. En Procera AllCeram tandhätta har en överlägsen styrka och estetiska egenskaper, samt betydligt lägre materialkostnader än traditionella tandkronor. Fram till idag har mer än 600 000 patienter behandlats med Procera Produktsystemet marknadsförs till dentallaboratorier som investerar i datorstödd utrustning från Procera . Informationen skickas via modem till en Procera produktionsenhet där tandhättorna tillverkas industriellt och sedan distribueras till dentallaboratoriet. När porslinet applicerats på tandhättan, levererar dentallaboratoriet den färdiga tandkronan till tandläkaren. ® Försäljning Procera Försäljningen i Procera uppgick till 258,5 MSEK (209,7) och ökade med 23,3% jämfört med 1999. Försäljningsökningen för Procera AllCeram var 42%. Rörelse-resultatet fortsatte att förbättras snabbare än försäljningen. ® [REMOVED GRAPHICS]Procera har ytterligare stärkt sin position inom segmentet för entandshättor och har ökat marknadsandelen på alla sina markna-der. Konkurrenssituationen inom CAD/ CAM-segmentet förändrades inte under 2000, vilket ytterligare förstärkte försprånget inom industrialiserad protetik. ® Volymökningen för Procera AllCeram under det fjärde kvartalet 2000 var 46%, där USA, som svarade för 70% av den totala volymen, växte med mer än 50%. Volymökningen för Procera® AllCeram var 38% jämfört med 1999. Priserna var stabila. Försäljningen på årsbasis av tandhättor under december 2000 översteg 700 000, vilket kan jämföras med 500 000 i december 1999. Försäljningen av scanners utvecklades väl under fjärde kvartalet, och nådde en total volym av 280 enheter för hela 2000, vilket är något över antalet för 1999. Procera lanserades framgångsrikt i Brasilien och Japan under 2000. Totalt har nu över 1 050 scanners installerats i över 30 länder. Elva nya länder tillkom under 2000. Nya kunder är en viktig volymdrivande faktor för tillväxten av tandhättor. Närmare 40% av den totala volym-ökningen kommer från kunder som började arbeta med Procera under 2000. Procera® AllCeram Laminates för estetisk tandvård lanserades i september 2000 och är ett viktigt steg för att bredda produkterbjudandet till laboratorierna i Procera Network och öka attraktions-kraften i Procera. Produktionskostnaden per tandhätta fortsätter att sjunka tack vare ökade försäljningsvolymer och införande av ny produktionsteknik. Förbättringar uppnåddes vid produktionsenheterna i både USA och Sverige. Under 2001 kommer produktsortimentet att utökas med två nya keramiska tand-hättor - Procera AllZirkon, tillverkad av zirkon som är det starkaste keramiska materialet på marknaden, och Procera AllCeram Esthetic, en tunn tandhätta för behandlingar med särskilt höga estetiska krav. Koncernens resultaträkning MSEK Helår Helår 2000 % 1999 % Nettoomsättning 2 109,5 100,0 1 738,1 100,0 Kostnad för sålda varor -639,0 -30,3 -472,1 -27,2 Bruttoresultat 1 470,5 69,7 1 266,0 72,8 FoU, försäljnings- och -1 200,8-56,9 -1 040,1-59,8 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -2,4 0,1 2,3 0,1 rörelsekostnader - netto Jämförelsestörande poster 22,3 1,0 -9,1 0,5 Rörelseresultat 289,6 13,7 219,1 12,6 Finansiella intäkter och -41,8 2,0 -34,7 -2,0 kostnader - netto Resultat efter finansiella 247,8 11,7 184,4 10,6 intäkter och kostnader Skatt -36,7 -1,7 -43,2 -2,5 Resultat efter skatt 211,1 10,0 141,2 8,1 Koncernens balansräkning 00-12-31 99-12-31 MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 1 056,4 055,4 Materiella anläggningstillgångar 212,8 171,9 Finansiella anläggningstillgångar 54,7 35,6 Summa anläggningstillgångar 1 1 263,9 322,8 Varulager 296,8 255,8 Kortfristiga fordringar 576,9 521,9 Finansiella omsättningstillgångar 164,1 121,8 Summa omsättningstillgångar 1 899,5 037,8 SUMMA TILLGÅNGAR 2 2 163,4 360,6 Eget kapital 1 1 309,0 515,3 Avsättningar 17,1 32,7 Långfristiga skulder 504,7 455,8 Kortfristiga skulder 323,5 365,9 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 2 163,4 360,6 Kassaflöde MSEK Helår Helår 2000 1999 Internt tillförda 296,7 199,9 medel Förändringar i -47,0 -192,2 rörelsekapital mm Nettoinvesteringar -94,3 -85,0 Förändring av -63,0 114,5 räntebärande skulder Utdelning -50,1 -42,3 Nettokassaflöde 42,3 -5,1 Nobel Biocare-koncernen per kvartal MSEK 4/2000 3/20200/20001/20004/19993/1999 Nettoomsättning 634,8 475,521,0 478,1 495,9 382,1 6 Rörelsens kostnader - - -445,4-418,6-401,2- 495,4 423, 335,9 3 Rörelseresultat före 139,4 52,375,6 59,5 94,7 46,2 jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar Goodwillavskrivningar -15,7 - -14,7 -14,2 -13,9 -14,9 14,9 Rörelseresultat före 123,7 37,460,9 45,3 80,8 31,3 jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - - 22,3 - -9,1 - Rörelseresultat 123,7 37,483,2 45,3 71,7 31,3 Verksamheten i sammandrag MSEK Helår Helår 2000 1999 Nettoomsättning 2 1 109,5 738,1 Rörelseresultat 289,6 219,1 Rörelsemarginal före 16,5% 15,8 goodwillavskrivningar Rörelsemarginal 13,7% 12,6 Resultat efter 247,8 184,4 finansiella intäkter och kostnader Avkastning på 14,7% 12,4% genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på 15,2% 11,3% genomsnittligt eget kapital Soliditet 64,2% 60,5% Vinst per aktie före 10,74 7,87 goodwillavskrivningar, SEK Vinst per aktie, SEK 8,39 5,66 Balansomslutning 2 2 360,6 163,4 Eget kapital 1 1 515,3 309,0 Investeringar 101,1 82,5 Eget kapital per aktie, 60,24 52,52 SEK Antal aktier 25 155 24 922 086 934 Antal anställda 1 196 1 140 Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultat 267,3 228,2 Rörelsemarginal före 15,5% 16,3% goodwillavskrivningar Rörelsemarginal 12,7% 13,1% Resultat efter 225,5 193,5 finansiella intäkter och kostnader Avkastning på 13,6% 12,9% genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på 13,6% 12,1% genomsnittligt eget kapital Vinst per aktie före 9,85 8,24 goodwillavskrivningar, SEK Vinst per aktie, SEK 7,50 6,03 Göteborg den 5 februari 2001 NOBEL BIOCARE AB (publ.) Styrelsen För mer information kontakta: Jack Forsgren, verkställande direktör, telefon 031-81 88 58, och Mikael Kromli, Chef Ekonomi & Finans, telefon 031- 81 89 80. Datum för publicering av ekonomisk information 2001: Årsredovisning 2 april Kvartalsrapport 120 april Kvartalsrapport 2 14 augusti Kvartalsrapport 3 23 oktober ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar