Delårsrapport 3, januari-september 2001

Delårsrapport 3, januari-september 2001 (Göteborg den 23 oktober 2001) Nobel Biocare-koncernenFörsäljningen ökade med 30% till 1 909,1 MSEK (1 474,7). I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 599,9 MSEK(475,6). Försäljningen i Dentala Implantat ökade med 29% till 1 673,3 MSEK (1 293,5). I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 526.5 MSEK (417,5). Försäljningen i Procera® ökade med 30% till 235,8 MSEK (181,2). I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 73.4 MSEK (58,0). Rörelseresultatet uppgick till 273,1 MSEK (143,6 före jämförelsestörande poster 2000). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 320,7 MSEK (187,4 före jämförelsestörande poster 2000). De positiva valutaeffekterna uppgick till 18 MSEK. I det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 61,7 MSEK (37,5). Vinst per aktie uppgick till 6,14 SEK (3,07). Heliane Canepa utsågs till ny verkställande direktör för Nobel Biocare den 21 augusti. MSEK Jan-sept Jan- Föränd- ring 2001 sept 2000 Nettoomsättning 1 909,1 1 +29,5% 474,7 varav Dentala Implantat 1 673,3 1 +29,4% 293,5 varav Procera® 235,8 181,2 +30,1% Rörelseresultat exklusive avskrivningar och 383,4 238,1 +61,0% jämförelsestörande poster Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar och 320,7 187,4 +71,1% jämförelsestörande poster Rörelseresultat exklusive 273,1 143,6 +90,2% jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - +22,3 - (återbäring från SPP) Rörelseresultat 273,1 165,9 +64,6% Resultat efter finansiella poster 246,4 139,4 +76,8% Vinst per aktie, SEK 6,14 3,07 +100,0% Vinst per aktie exklusive 8,02 4,81 +66,7% goodwillavskrivningar, SEK Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företagets världsledande produktsystem för tandimplantat, Brånemark System® och Steri-Oss®/Replace har en global marknadsandel på ca 40 procent. Bolagets andra produktlinje Procera® är en unik, IT-baserad produktions- och affärsprocess för framställning av individuellt utformad tandprotetik. Systemet har med stor framgång lanserats i ca 30 länder. Nobel Biocare har drygt 1 200 anställda och omsättningen 2000 uppgick till 2 110 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har egna försäljningsbolag i 25 länder. Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26 Göteborg. Telefon 031-81 88 00. Telefax 031-16 31 52. Nobel Biocare-koncernen Koncernens försäljning Nobel Biocares försäljning ökade med 29,5% (17% efter valutajustering) jämfört med de första nio månaderna 2000 och uppgick till 1 909,1 MSEK (1 474,7). I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 599,9 MSEK (475,6). Försäljningen av dentala implantat ökade med 29,4% (17% efter valutajustering) till 1 673,3 MSEK (1 293,5) jämfört med samma period 2000. I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 526,5 MSEK (417,5). Försäljningen av Procera® ökade med 30,1% (17% efter valutajustering) till 235,8 MSEK (181,2) jämfört med samma period 2000. I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 73,4 MSEK (58,0). Nobel Biocare lyckades upprätthålla den starka försäljningstillväxten under det tredje kvartalet, trots det oväntade bytet av företagsledning i augusti och effekterna av terroristattacken i USA i september. [REMOVED GRAPHICS] Koncernens resultat Rörelseresultatet uppgick till 273,1 MSEK (143,6 före jämförelsestörande poster 2000). Rörelsemarginalen uppgick till 14,3% (9,7% före jämförelsestörande poster 2000). Positiva valutaeffekter påverkade rörelseresultatet med 18 MSEK jämfört med föregående år. Rörelse- resultatet för tredje kvartalet uppgick till 61,7 MSEK (37,5). Rörelsekostnaderna som andel av netto-försäljningen uppgick till 50,4% (55,1% exklusive kostnaden för inlösen av syntetiska optioner 2000) under de första nio månaderna 2001. Goodwillavskrivningarna uppgick till 47,5 MSEK (43,8) och övriga avskrivningar ökade med 12,0 MSEK till 62,7 MSEK. [REMOVED GRAPHICS] Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 20,1% (16,1% före jämförelsestörande poster 2000) och rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 16,8% (12,7% före jämförelsestörande poster 2000). Ett offensivt rationaliseringprogram, med målet att minska antalet artiklar med 25% före slutet av 2001, har utvecklats väl och inneburit en belastning på resultatet med 16,2 MSEK under de första nio månaderna 2001. Totalt uppskattas detta rationaliserings-program komma att belasta resultatet med 22 MSEK för helåret 2001. Resultatet har också belastats med 20.9 MSEK avseende reserveringar för avgångsvederlag för den tidigare företagsledningen. Jämförelsestörande poster på 22,3 MSEK under 2000 avser återbetalning av överskottsmedel från SPP. [REMOVED GRAPHICS] Finansiella intäkter och kostnader netto uppgick till -26,7 MSEK (- 26,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 246,4 MSEK (139,4). Från och med den 1 januari, 2001 har ett antal nya redovisningsregler införts i Sverige av vilka den viktigaste avser redovisning av uppskjuten skatt. Under de första nio månaderna 2001, redovisades 91,0 MSEK (68,2) som skatt, varav 37,5 MSEK (27,3) är årets aktuella skatt och 53,5 MSEK (40,9) är uppskjuten skatt. I jämförande syfte har resultat- och balansräkningarna för 2000 omräknats. Investeringar Investeringarna uppgick till 76,0 MSEK (72,8). Personal Antalet anställda vid slutet av september 2001 var 1 260 (1 193), varav 391 (363) i Sverige. Likviditet och finansiell ställning De likvida medlen uppgick till 290,9 MSEK (31/12 2000: 164,1 MSEK). Koncernens operativa kassaflöde var 357,1 MSEK (100,2). Koncernens operativa kassaflöde före nettoinvesteringar uppgick till 433,1 MSEK (164,6). Nettoskulden minskade med 232,0 MSEK till 149,7 MSEK under de första nio månaderna 2001. Förhållandet mellan nettoskuld/eget kapital var 8,1% (30,9%) och förhållandet mellan skuld/eget kapital var 25,1% (40,0%). Utvecklingen för koncernens egna kapital: 2001 2000 Ingående balans 1 671,1 1 535,3 Nettoresultat +155,4 +76,8 Inlösen av +3,2 +2,7 teckningsrätter Omräkningsdiffe +69,1 +29,4 renser Utdelningar Utgående balans 30 sept1 838,0 1 594,1 Soliditeten uppgick till 68,8% (31/12 2000: 66,4%). Eget kapital per genomsnittlig aktie uppgick till 72,61 SEK (31/12 2000:66,66 SEK). Antalet aktier uppgick den 30 september 2001 till 25 347 512 (31/12/2000: 25 155 086) efter ytterligare inlösen av de teckningsrätter som utfärdades i samband med förvärvet av Steri-Oss Inc. Det genom- snittliga antalet aktier under de första nio månaderna 2001 var 25 313 345 (25 048 456). Efter inlösen av samtliga utestående teckningsrätter, kommer antalet aktier att uppgå till 25 421 318. Moderbolaget Nobel Biocare AB (publ) är Nobel Biocare-koncernens moderbolag. Moderbolagets verksamhet omfattar tillverkning i Sverige, centrallager och distribution i Nederländerna samt verksamheten i Nobel Biocare Norden AB, som är försäljnings- och distributions-enhet för Sverige med filialer i Danmark, Finland och Norge. Moderbolagets nettoinvesteringar, som till den övervägande delen rör investeringar i kontorsutrustning och produktionsmaskiner, uppgick till 23,5 MSEK (24,2) under de första nio månaderna 2001. De räntebärande tillgångarna i moderbolaget översteg de räntebärande skulderna med 685,2 MSEK (571,0 MSEK vid årsslutet 2000). Affärsområde Dentala Implantat Den starka försäljningsökningen för både Brånemark System och Steri- Oss/Replace fortsatte under de första nio månaderna 2001 och Nobel Biocare har ytterligare stärkt sin globala marknadsandel. Försäljningen ökade med 29,4% (17% efter valutajustering) under de första nio månaderna 2001 och uppgick till 1 673,3 MSEK (1 293,5). I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 526,5 MSEK (417,5). Exklusive försäljningen av Gore-produkter ökade försäljningen av dentala implantat med 27% (16% efter valutajustering). Försäljningen i Europa (exklusive Norden) ökade med 31% (20% efter valutajustering). I Nordamerika ökade försäljningen med 34% (17% efter valutajustering). Försäljningen i Asien/Stillahavsregionen ökade med 25% (19% efter valutajustering). Försäljningsökningen i Japan var måttlig. Försäljningen i Latinamerika ökade med 33% (12% efter valutajustering). Nobel Biocares nya implantatyta TiUnite har nu också lanserats för varumärkena Replace och Replace Select. Den nya ytan är en unik kombination av struktur och porositet som ger en optimal biologisk effekt, vilken i sin tur bidrar till en snabbare integration mellan ben och implantat under den tidiga inläkningsfasen. [REMOVED GRAPHICS]TiUnite-ytan på Replace/Replace Select kommer successivt att lanseras på samtliga marknader under perioden oktober 2001-januari 2002. Den nya ytan förväntas bidra till en ökad försäljning i Europa och en ytterligare förstärkning av den redan höga tillväxten i USA. TiUnite-ytan svarade för 46% av den totala försäljningen av Brånemark System implantat under de första nio månaderna 2001. Under det fjärde kvartalet 2001 kommer produkten Straight & Angled Abutment att lanseras för Brånemark System. Denna är från början en Steri-Oss/Replace produkt, som nu anpassats till Brånemark System för att möta den ökande efterfrågan från marknaden på cementerade protetiklösningar. Affärsområde Procera Försäljningen i affärsområdet Procera® uppgick till 235,8 MSEK (181,2). Det motsvarar en ökning med 30,1% (17% efter valutajustering) jämfört med de första nio månaderna 2000. I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 73,4 MSEK (58,0). Volymökningen för Procera® AllCeram under de första nio månaderna 2001 var 21%. Tillväxten i Nordamerika, som svarar för 59% av den totala volymen, var 20%. Den allmänna nedgången på dentallaboratoriemarknaden i USA och avbrottet i leveranserna i samband med terroristattacken i USA i september, har negativt påverkat försäljningsökningen för Procera under det tredje kvartalet 2001. Tillväxttakten utanför Nordamerika förbättrades något under det tredje kvartalet 2001. Årsförsäljningen av tandhättor i september 2001 var 800 000 enheter, jämfört med 790 000 i juni 2001. Försäljningen av scanners var lägre än under tidigare kvartal, men det finns fortfarande en möjlighet att nå försäljningsmålet på 20-25 scanners per månad för 2001. Det totala antalet kunder som hittills köpt en scanner uppgår till 1 236. [REMOVED GRAPHICS]Försäljningen av Procera® AllCeram 0,4 mm tandhätta, som lanserades i Europa under våren har utvecklats väl. Detta är en tunnare och mer genomskinlig tandhätta som används för estetisk tandvård. Lanseringen i Nordamerika startar i början av 2002. Göteborg, den 23 oktober 2001 NOBEL BIOCARE AB (publ.) Heliane Canepa Verkställande direktör För mer information kontakta: Gunilla Ekholtz, chef Investor Relations, telefon 031-81 88 36 eller 0708-81 88 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00010/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar