Avkastningen på Nobelstiftelsens kapital under 2012 uppgick till 7,9 %

Nobelstiftelsens fullmäktige godkände fredagen den 26 april 2013 stiftelsens bokslut för verksamhetsåret 2012.

Marknadsvärdet på Nobelstiftelsens totala investerade kapital uppgick vid slutet av 2012 till 3 075 mkr (2 973). Rensat för värdet på stiftelsens administrativa fastigheter erhålls ett placeringskapital som vid slutet av 2012 uppgick till 2 900 mkr (2 803).

Nobelstiftelsens placerade kapital fördelar sig på aktier, räntebärande tillgångar och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar fördelar sig i sin tur på fastigheter, hedgefonder samt onoterade aktier och obligationer. Av det totala placeringskapitalet utgjorde aktier vid årsskiftet 51 % (47), räntebärande tillgångar 16 % (20) och alternativa tillgångar 33 % (33).

Årets avkastning på det investerade kapitalet uppgick till 7,9 % medan avkastningen på placeringskapitalet var 8,2 %.

Avkastningen på stiftelsens totala aktieportfölj var 10,5 % (-9,3) medan den för stiftelsens räntebärande placeringar var 6,0 % (3,3). Avkastningen på alternativa investeringar var 4,3 % (5,6).

Det bokföringsmässiga resultatet uppgick 2012 till -37,4 mkr (-19,2).

2013 års Nobelpris har av Nobelstiftelsens styrelse fastställts till 8 mkr per pris.

Nobelstiftelsens fullmäktige utsåg vidare vid dagens sammanträde stiftelsens styrelse, där Carl-Henrik Heldin tar plats som ny ordinarie ledamot för en mandatperiod om två år. Nobelstiftelsens tillträdande styrelse kommer i sin tur att utse Heldin till ordförande vid sitt konstituerande sammanträde den 1 maj 2013. Heldin är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, direktör för Ludwiginstitutet för cancerforskning i Uppsala och vice ordförande för Europeiska forskningsrådet (ERC). Marcus Storch avgår som ordförande i Nobelstiftelsens styrelse per den 30 april 2013 sedan hans mandatperiod har löpt ut och han har fyllt 70 år.

Nobelstiftelsens styrelse består därmed per den 1 maj 2013 av:

Professor Carl-Henrik Heldin, ordförande

Professor Göran K. Hansson, vice ordförande
sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

Professor Staffan Normark
Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare

Professor Peter Englund
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Civilekonom Tomas Nicolin

Rådgiver Kaci Kullmann Five
vice ordförande i Norska Nobelkommittén

Dr Lars Heikensten
verkställande direktör i Nobelstiftelsen

Suppleanter
Professor Astrid Gräslund
sekreterare i Nobelkommittén för kemi

Professor Lars Bergström
sekreterare i Nobelkommittén för fysik

Nobelstiftelsens årsredovisning för 2012 finns tillgänglig på Nobelprize.org, Nobelprisets officiella webbplats.

Kontakt: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen
E-post: annika.pontikis@nobel.se, tel: 08-663 14 70, , fax: 08-660 38 47

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelprisen i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred.

© Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

Taggar:

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.