Nobelstiftelsens ekonomiska förvaltning 2010

 

Nobelstiftelsens fullmäktige godkände fredagen den 29 april stiftelsens bokslut för verksamhetsåret 2010:

  • Marknadsvärdet av Nobelstiftelsens investerade kapital uppgick per 2010-12-31 till 3.151 mkr. Den totala avkastningen på eget kapital (förmögenhetstillväxten efter återläggning av den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader) uppgick till 5,5 % (14,4 %).

  • Nettoförmögenheten, dvs. marknadsvärdet på eget kapital beräknat som investerat kapital till marknadsvärde justerat för övriga poster i balansräkningen, ökade med 1,7 % (9,9 %).
  • Marknadsvärdet på stiftelsens totala aktieportfölj, som vid årsskiftet utgjorde
    54 % (53 %) av totalportföljen, ökade med 8,7 % (27,3 %). Över den senaste femårsperioden har portföljens genomsnittliga årliga avkastning uppgått till 0,3 % jämfört med 0,4 % för jämförelseindex. MSCI World uppvisar en genomsnittlig årsavkastning på -0,8 % för samma period.
  • Den svenska obligationsportföljen uppvisade en avkastning på 1,0 % (3,9 %) jämfört med 1,1 % (1,9 %) för jämförelseindex. Portföljen utgjorde 12 % (14 %) av placeringskapitalet vid årsskiftet.
  • Det bokföringsmässiga resultatet uppgick 2010 till 68,0 mkr.
  • 2011 års Nobelpris har fastställts till 10,0 mkr per pris (fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred). Den samlade prissumman uppgår till 50,0 mkr, vartill kommer 10,0 mkr för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Lars Heikensten ny VD för Nobelstiftelsen
Med ändring i tidigare beslut, avseende tillträdesdatum den 1 maj 2011, har Nobelstiftelsens fullmäktige idag beslutat att utnämna Lars Heikensten till ordinarie ledamot av Nobelstiftelsens styrelse med tillträde i juni 2011. Senareläggandet beror på den pågående tillsättningsprocessen av Heikenstens efterträdare i Europeiska revisionsrätten. Heikensten kommer att efterträda Nobelstiftelsens verkställande direktör Michael Sohlman, som avgår med pension. Michael Sohlman kommer att vara kvar på posten som verkställande direktör till dess att Lars Heikensten tillträder.

Lars Heikensten (född 1950) är sedan 2006 ledamot i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Han är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och har varit verksam bland annat som chef för ekonomiska avdelningen vid finansdepartementet, chefsekonom vid Riksgäldskontoret och Handelsbanken samt som vice chef och chef för Sveriges Riksbank.

Nobelstiftelsens styrelse
Direktör Marcus Storch, MD h.c., ordförande
f.d. VD i AGA AB

Professor Göran K. Hansson
sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

Professor Staffan Normark
Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare

Direktör Michael Sohlman (t.o.m. juni 2011)
verkställande direktör

Professor Peter Englund
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Civilekonom Tomas Nicolin

Rådgiver Kaci Kullmann Five
vice ordförande i Norska Nobelkommittén

Dr Lars Heikensten (fr.o.m. juni 2011)

Suppleanter
Professor Astrid Gräslund
sekreterare i Nobelkommittén för kemi

Professor Lars Bergström (fr.o.m. 1 maj 2011)
sekreterare i Nobelkommittén för fysik

Datum för tillkännagivande av 2011 års Nobelpris
De prisutdelande institutionerna har fastställt följande dagar för tillkännagivandet av årets prisbeslut:

Måndagen den 3 oktober, kl. 11.30 tidigast
Nobelpriset i fysiologi eller medicin
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Stockholm

Tisdagen den 4 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i fysik
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Onsdagen den 5 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i kemi
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Fredagen den 7 oktober, kl. 11.00
Nobels fredspris
Norska Nobelkommittén, Norska Nobelinstitutet, Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo 

Måndagen den 10 oktober, kl. 13.00 tidigast
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Enligt tradition fastställer Svenska Akademien datum för tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur vid ett senare tillfälle.

Prisbesluten offentliggörs även på Nobelprisets officiella webbplats: http://nobelprize.org

Stockholm den 29 april 2011

NOBELSTIFTELSEN / Michael Sohlman, verkställande direktör

Kontakt: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen
E-post: annika.pontikis@nobel.se, tel: 08-663 14 70, 070-454 76 72, fax: 08-660 38 47

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelprisen i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred.

© Nobelstiftelsen 2011. Nobelpriset®, Nobelprize.org® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

Taggar:

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.