Nobelstiftelsens ekonomiska förvaltning 2011

 

Nobelstiftelsens fullmäktige godkände fredagen den 27 april 2012 stiftelsens bokslut för verksamhetsåret 2011.

Marknadsvärdet av Nobelstiftelsens investerade kapital uppgick per 2011-12-31 till 2 973 mkr (3 151). Den totala avkastningen på eget kapital (förmögenhetstillväxten efter återläggning av den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader) uppgick till -2,6 % (5,5).

Nettoförmögenheten, dvs. marknadsvärdet på eget kapital beräknat som investerat kapital till marknadsvärde justerat för övriga poster i balansräkningen, förändrades med -6,5 % (1,7).

Nobelstiftelsens tillgångar fördelar sig på aktier, räntebärande investeringar och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar fördelar sig i sin tur på fastigheter, hedgefonder samt onoterade aktier och obligationer. Av det totala placeringskapitalet utgjorde aktier vid årsskiftet 47 % (54), räntebärande investeringar 20 % (22) och alternativa tillgångar 33 % (24).

Avkastningen på stiftelsens totala aktieportfölj var -9,3 % (8,7) medan den för stiftelsens räntebärande investeringar var 3,3 % (2,0). Under året har värdet i lokala valutor stigit på fastighetsfonderna med 3,4 % (8,0) och på hedgefonderna med 3,0 % (5,4).

Det bokföringsmässiga resultatet uppgick 2011 till -19,2 mkr (68,0).

Mot bakgrund av senare års resultat, och den bedömning som Nobelstiftelsens styrelse idag gör av möjligheterna att få en god real avkastning på Nobelstiftelsens kapital under de närmaste åren, diskuterade styrelsen nivån på prissumman för 2012 års Nobelpris. Styrelsen återkommer med beslut vid ett kommande sammanträde.

Ny ordförande i Nobelstiftelsens fullmäktige
Vid dagens sammanträde med Nobelstiftelsens fullmäktige valdes justitieråd Torgny Håstad till ny ordförande i fullmäktige. Han efterträder professor Barbara Cannon.

Vidare omvaldes professor Staffan Normark som ordinarie styrelseledamot och professor Astrid Gräslund som suppleant i Nobelstiftelsens styrelse. Styrelsen presenteras i sin helhet nedan.

Nobelstiftelsens styrelse
Direktör Marcus Storch, MD h.c., ordförande
f.d. VD i AGA AB

Professor Göran K. Hansson
sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

Professor Staffan Normark
Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare

Professor Peter Englund
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Civilekonom Tomas Nicolin

Rådgiver Kaci Kullmann Five
vice ordförande i Norska Nobelkommittén

Dr Lars Heikensten
verkställande direktör

Suppleanter
Professor Astrid Gräslund
sekreterare i Nobelkommittén för kemi

Professor Lars Bergström
sekreterare i Nobelkommittén för fysik

Stockholm den 27 april 2012

Nobelstiftelsens styrelse / Lars Heikensten, verkställande direktör

 

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelprisen i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred.

© Nobelstiftelsen 2012. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

Taggar:

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.