Förbättrad rörelsemarginal

Ladda ner rapporten i sin helhet:
Nobia Q2 2010

 

(Alla värden inom parentes avser motsvarande period under 2009)

 

Omsättningen för årets andra kvartal uppgick till 3 796 miljoner kronor (4 291). Den organiska tillväxten var -3 procent. Rörelseresultat exklusive strukturkostnader om 30 miljoner kronor (30) uppgick till 195 miljoner kronor (107), motsvarande en rörelsemarginal om 5,1 procent (2,5). Resultat efter skatt och strukturkostnader blev 113 miljoner kronor (39) motsvarande ett resultat per aktie om 0,68 kronor (0,23). Operativt kassaflöde uppgick till 310 miljoner kronor (456).

 

Nobias försäljningsutveckling har under andra kvartalet varit fortsatt negativ, till största delen beroende på negativa omräkningseffekter om 315 miljoner kronor (+426). Förbättringen av rörelseresultatet härrör främst från en mer fördelaktig försäljningsmix, genomförda prishöjningar och sänkta kostnader, vilket har bidragit till att bruttomarginalen har förbättrats med cirka 3 procentenheter jämfört med andra kvartalet i fjol. Resultatet är sammantaget opåverkat av valutaeffekter (0), varav -15 miljoner kronor (+10) i omräkningseffekter och +15 miljoner kronor (-10) i transaktionseffekter. Avkastning på sysselsatt kapital inklusive strukturkostnader uppgick till 4,2 procent (1,0) under den senaste tolvmånadersperioden.

 

Det operativa kassaflödet för kvartalet var lägre till följd av att rörelsekapitalet inte har minskat i lika stor utsträckning som under motsvarande period föregående år.

 

Koncernchefens kommentar

- Jag är mycket nöjd med den positiva marginalutvecklingen under kvartalet, särskilt som förbättringen åstadkommits i en svår marknadssituation. I Norden ser vi en ökad efterfrågan i nybyggnadssegmentet, speciellt i Finland och Sverige. Läget i Storbritannien är svårbedömt mot bakgrund av den offentliga budgetåtstramning som genomförs. Försäljningen i region Kontinentaleuropa har utvecklats negativt, vilket främst är hänförligt till Frankrike. Vårt interna förändringsarbete löper enligt plan, sammanfattar VD och koncernchef Preben Bager.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar