Nobia: Fortsatt god organisk tillväxt

Ladda ner rapporten i sin helhet:
 
Köksföretaget Nobia ökade omsättningen tredje kvartalet med 6 procent till 3 861 miljoner kronor (3 631). Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent. Resul­tat efter skatt uppgick till 189 miljoner kronor (189). Resultat per aktie ökade med 2 procent till 1,09 kronor (1,07) efter utspädning.  Rörelseresultatet blev 272 miljoner kronor (280) och rörelse­marginalen var 7,0 procent (7,7).
 
Efterfrågan på kök har varit fortsatt stabil på Nobias huvudmarknader med undantag för Tyskland och Nederländerna där efterfrågan minskat. Fortsatt höjda råvarupriser har inneburit höjda inköpskost­nader och därmed negativ påverkan på rörelsemarginalen.
Från och med andra kvartalet ingår Plana i hälftenägda ­Culinomas räkenskaper och sedan 1 september ingår ­Marquardt. Efter delårsperiodens utgång har Culinoma träffat avtal om ytterligare ett förvärv i Tyskland, nämligen Asmogruppen.
Vid utgången av tredje kvartalet hade Nobia exklusive Culinoma sammanlagt 661 butiker (egna och franchise), vilket innebär ett tillskott av 14 butiker sedan årsskiftet.
 
Koncernchefens kommentar:
- Utvecklingen i region Storbritannien är tillfredsställande med ökad omsättning och stärkt rörelse­marginal och i ­region Kontinentaleuropa fortsätter vi att stärka detaljistledet, nu senast med förvärvet av Asmo i Tyskland. Sam­tidigt kan vi konstatera att omställningen i Norden kostat mer än förväntat, bland annat till följd av bristande leveransförmåga. ­Dock ser vi mot slutet av perioden att vidtagna åtgärder har börjat ge effekt, säger VD och koncernchef Fredrik Cappelen.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar